Strwythur y Pwyllgor

App modern.gov ar gael
Gallwch weld dogfennau pwllgor cyhoeddus ar eich iPad or Dyfais Android or Playbook Blackberry gyda’r app modern.gov am ddim.


Pwyllgor Safonau a Moeseg

Mae Cyngor Caerdydd eisiau penodi Aelodau Annibynnol newydd i'w Bwyllgor Safonau a Moeseg.

Mae’r Pwyllgor Safonau a Moeseg yn chwarae rôl bwysig yn y gwaith o hyrwyddo a chynnal safonau ymddygiad uchel ar gyfer aelodau etholedig Cyngor Caerdydd a’r chwe Chyngor Cymuned yn ei ardal. Os ydych chi’n gwerthfawrogi democratiaeth leol, yn ymrwymo i wasanaeth cyhoeddus ac yn meddu ar y gallu i fod yn annibynnol, gwrthrychol a chadarn, efallai mai chi yw’r person cywir ar gyfer y rôl hon.

Ar hyn o bryd nid oes gan aelodau cymunedau lleiafrifol ethnig na phobl anabl gynrychiolaeth ddigonol yn y Pwyllgor, felly mae croeso arbennig i aelodau o’r grwpiau hyn ymgeisio, er y caiff yr holl geisiadau eu trin yn ôl eu teilyngdod. Pecyn Cais

Cyngor

Cabinet

Llywodraethiant

Craffu

Rheoli

Cyd-Bwyllgor

Pwyllgor Penodi