Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Craffu Amgylcheddol

Cylch gwaith

Rôl y Pwyllgor hwn yw craffu, mesur a hyrwyddo gwelliant o ran perfformiad y Cyngor i ddarparu gwasanaethau a chydymffurfio â pholisïau, nodau ac amcanion y Cyngor ym maes cynaliadwyedd amgylcheddol, gan gynnwys:

 

Polisi Cynllunio Strategol

Polisi Cynaliadwyedd

Polisi Iechyd yr Amgylchedd

Polisi Amddiffyn y Cyhoedd

Polisi Trwyddedu

Rheoli Gwastraff

Projectau Gwastraff Strategol

Glanhau Strydoedd

Beicio a Cherdded

Strydlun  

Partneriaeth Trafnidiaeth Strategol

Cynghrair Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru                  

Polisi a Datblygu Trafnidiaeth 

Datrysiadau Trafnidiaeth Deallus

Trafnidiaeth Gyhoeddus

Rheoli Parcio        

 

Asesu effaith partneriaethau gyda ac adnoddau a gwasanaethau a ddarperir gan sefydliadau allanol gan gynnwys Llywodraeth Cymru, gwasanaethau ar y cyd llywodraeth leol, Cyrff Cyhoeddus a Ariennir gan Lywodraeth Cymru a chyrff anllywodraethol lled-adrannol ar effeithiolrwydd gwasanaethau’r Cyngor. 

 

Adrodd i gyfarfod priodol y Cabinet neu’r Cyngor ar ei ganfyddiadau a gwneud argymhellion ar fesurau a all wella perfformiad y Cyngor a darpariaeth gwasanaeth yn y maes hwn.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Graham Porter.

Ffôn: 02920 873401

E-bost: g.porter@caerdydd.gov.uk