Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc

Cylch gwaith

Rôl y Pwyllgor yw craffu, mesur a hyrwyddo gwelliant o ran perfformiad y Cyngor o ran darparu gwasanaethau a chydymffurfio â pholisiau, nodau ac amcanion y Cyngor ym maes plant a phobl ifanc, gan gynnwys:

 

Gwelliant ysgol

Trefnu ysgolion

Gwasanaethau Cymorth Ysgolion

Lles a Chynhwysiant Addysg

Datblygiad Blynyddoedd Cynnar

Anghenion Addysgol Arbennig

Gwasanaethau Llywodraethwyr

Gwasanaethau Cymdeithasol Plant

Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc

Gwasanaethau Ieuenctid a Chyfiawnder

Gwasanaethau Chwarae

 

Asesu effaith partneriaethau gyda ac adnoddau a gwasanaethau a ddarperir gan sefydliadau allanol gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Cyrff Cyhoeddus a Noddir gan Lywodraeth Cymru, gwasanaethau ar y cyd llywodraeth leol a chyrff anllywodraethol lled-adrannol ar effeithiolrwydd gwasanaethau’r Cyngor.

 

Adrodd i gyfarfod priodol y Cabinet neu’r Cyngor ar ei ddarganfyddiadau a gwneud argymhellion ar fesurau, a all wella perfformiad y Cyngor a gwasanaethau yn y maes hwn.

 

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Mandy Farnham.

Ffôn: 02920 872618

E-bost: Mandy.Farnham@caerdydd.gov.uk