Manylion Pwyllgor

Cydbwyllgor Prosiect Gwyrdd

Cylch gwaith

Mae Prosiect Gwyrdd yn bartneriaeth rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Cyngor Sir Dinas a Sir Caerdydd, Cyngor Sir Mynwy, Cyngor Casnewydd a Chyngor Bro Morgannwg gyda'r cydbwyllgor yn cynnwys 2 Aelod Cabinet neu Aelod Gweithredol o bob awdurdod. Mae gwastraff dinesig cyfun y pum awdurdod yn dod i 40% o wastraff dinesig cyfan Cymru. Mae Prosiect Gwyrdd wedid ymrwymo i chwilio am yr ateb mwyaf ymarferol, cost-effeithiol ac amgylcheddol am wastraff ar ôl ailgylchu a chompostio gymaint â phosibl ym mhob ardal.

 

Mae pob awdurdod wedi ymrwymo i ailgylchu a chompostio a bwrw targedau heriol sydd o’n blaenau. Mae Llywodraeth Cymru wedi amlinellu cyfradd ailgylchu a chompostio o 70% erbyn 2025, ac mae pob awdurdod yn ymdrechu i fwrw’r targed hwn.

 

Mae cyfarfodydd cydbwyllgorau yn gyfarfodydd cyhoeddus a chroeso i'r cyhoedd fynychu. Caiff y cyhoedd eu cynnwys yn unol â rheolau ymgysylltu y Pwyllgor y cytunwyd arnynt i sicrhau bod gwybodaeth fasnachol yn ddiogel ar bob adeg.

 

Cyngor Caerdydd yw’r ysgrifenyddiaeth ddynodedig ar gyfer y Cydbwyllgor ac felly mae’n gyfrifol am gyhoeddi agendâu, adroddiadau a chofnodion ar gyfer y cyfarfodydd. 

 

Ceir hefyd wefan wybodaeth, Prosiect Gwyrdd, a weinyddir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Andrea Redmond.

Ffôn: 02920 872434

E-bost: a.redmond@caerdydd.gov.uk