Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Ymgynghorol Rhianta Corfforaethol

Cylch gwaith

Cylch Gwaith y Pwyllgor:

 

(a) Hyrwyddo gwelliannau gwirioneddol a pharhaus o ran cyfleoedd bywyd Plant sy’n Derbyn Gofal, Plant mewn Angen, y Rheiny sy’n Gadael Gofal a phlant a phobl ifanc yn y system cyfiawnder troseddol a gweithio o fewn rhaglen flynyddol i’r perwyl hwnnw;

 

(b) Datblygu, monitro ac adolygu strategaeth rhianta corfforaethol, a sicrhau ei bod yn cael ei rhoi ar waith yn effeithiol trwy gynlluniau gwaith a rhaglenni hyfforddiant rhianta corfforaethol;

 

(c) Ceisio sicrhau bod cyfleoedd bywyd Plant sy’n Derbyn Gofal, Plant mewn Angen, a’r rheiny sy’n gadael gofal yn cael eu hestyn o ran iechyd, cyrhaeddiad addysgol, a mynediad i hyfforddiant a chyflogaeth, i helpu i bontio i fywyd cynhyrchiol a diogel fel oedolyn;

 

(d) Argymell ffyrdd y gellir datblygu gwasanaethau mwy integredig ar draws holl gyfarwyddiaethau’r Cyngor, ysgolion a rhanddeiliaid eraill i arwain tuag at ganlyniadau gwell i Blant sy’n Derbyn Gofal, Plant mewn Angen a’r rheiny sy’n gadael gofal;

 

(e) Sicrhau bod dulliau mewn lle i alluogi Plant sy’n Derbyn Gofal, Plant mewn Angen a’r rheiny sy’n gadael gofal i chwarae rôl allweddol o ran cynllunio a dylunio gwasanaethau,  a bod eu safbwyntiau’n cael eu ceisio a’u hystyried a’u gweithredu arnynt;

 

(f) Sicrhau bod systemau monitro perfformiad ar waith, ac adolygu data perfformiad yn rheolaidd i sicrhau gwelliannau perfformio parhaus o ran canlyniadau i Blant sy’n Derbyn Gofal, Plant mewn Angen a’r rheiny sy’n gadael gofal; 

 

(g) Derbyn holl adroddiadau arolygu a blynyddol y Gwasanaethau Plant, gan gynnwys: Adroddiad Ansawdd Gofal Cartrefi Caerdydd; Adolygiadau Arferion Achosion; Adroddiad Ansawdd Gofal Blynyddol Maethu; Adroddiad Ansawdd Gofal Blynyddol Mabwysiadu a Maethu; Comisiynu y 4C; Adroddiad Blynyddol y Tu Allan i Ardal; Adroddiad Blynyddol Dyfodol Gwell (gydag addysg); adroddiadau Cwynion Plant; ac Adroddiad Blynyddol Eirioli;

 

(h) Adrodd i’r Cabinet o leiaf ddwywaith y flwyddyn;

 

(i) Gwneud argymhellion i’r Cabinet pan fo’r Cabinet yn gyfrifol am y swyddogaeth honno;

 

(j) Adrodd i’r Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc yn ôl yr angen;           

 

(k) Argymell penodi aelodau cyfetholedig i’r Pwyllgor i’w cymeradwyo gan y Cyngor;      

 

(l) Datblygu rhaglen ymgynghori, digwyddiadau gwrando ac ymgysylltu gyda Ph;ant sy’n Derbyn Gofal a’r rheiny sy’n gadael gofal, yn ogystal ag ymweliadau i wasanaethau gan gynnig cymorth a chyngor i Blant sy’n Derbyn Gofal, Plant mewn Angen a’r rheiny sy’n gadael gofal;

 

(m) Cyflwyno Adroddiad Blynyddol ar waith y Pwyllgor i’r Cyngor Llawn.

 

(n)  Bydd angen i holl Aelodau’r Pwyllgor gyflawni hyfforddiant perthnasol i’w galluogi i gyflawni eu dyletswyddau’n briodol.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Mandy Farnham.

Ffôn: 02920 872618

E-bost: Mandy.Farnham@caerdydd.gov.uk