Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Ymgynghorol Rhianta Corfforaethol

Cylch gwaith

Cylch Gwaith y Pwyllgor:

 

(a)  Hyrwyddo cyfleoedd bywyd a hawliau Plant sy’n Derbyn Gofal; Plant mewn angen; Pobl sy’n Gadael Gofal a phlant a phobl ifanc yn y system cyfiawnder troseddol ar draws y Cyngor, gydag Aelodau Etholedig a phartneriaid.

 

(b)   Mynd ati i hyrwyddo gwelliannau go iawn a pharhaus drwy sicrhau bod camau ar waith i:

 

  • ddeall ac ystyried barn, dymuniadau a theimladau’r plentyn neu berson ifanc cymaint ag sy’n rhesymol ymarferol;
  • ystyried pwysigrwydd hyrwyddo a pharchu urddas y plentyn neu berson ifanc;
  • ystyried nodweddion, diwylliant a chredoau’r plentyn neu berson ifanc;
  • ystyried pwysigrwydd darparu cymorth priodol i alluogi’r plentyn neu berson ifanc i gyfrannu at benderfyniadau sy’n effeithio arnynt;
  • ystyried pwysigrwydd annog teulu’r plentyn i’w fagu, cyhyd â bod gwneud hynny yn cyd-fynd â hyrwyddo llesiant y plentyn;
  • Os yw’r plentyn dan 16 oed, deall ac ystyried barn, dymuniadau a theimladau’r rhai â chyfrifoldeb rhianta dros y plentyn, cyhyd â bod gwneud hynny’n cyd-fynd â llesiant y plentyn, ac yn rhesymol ymarferol.
  • Sicrhau bod darpariaeth ddilynol ar gael i bobl ifanc sy’n gadael gofal sy’n bodloni anghenion oedolion ifanc.

 

(c)   Datblygu ac ymgymryd â rhaglen ymgynghori, gwrando a digwyddiadau ymgysylltu â Phlant sy’n Derbyn Gofal, Plant mewn Angen a Phobl sy’n Gadael Gofal, yn ogystal ag ymweliadau i wasanaethau sy’n darparu cymorth a chyngor i’r plant a phobl ifanc hynny.

 

(d)   Argymell ffyrdd y gellir datblygu gwasanaethau integredig ar draws pob cyfarwyddiaeth y Cyngor, ysgolion a rhanddeiliaid eraill i arwain tuag at

 

·       Wella cyrhaeddiad a chyflawniad ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal, Plant mewn Angen a Phobl sy’n Gadael Gofal;

·       Cymorth Emosiynol, Iechyd Meddwl a Llesiant i Blant sy’n Derbyn Gofal, Plant mewn Angen a Phobl sy’n Gadael Gofal;

·       Gwella gwasanaethau ar gyfer plant ag anableddau

·       Annog Plant sy’n Derbyn Gofal, Plant mewn Angen a Phobl sy’n Gadael Gofal i ddod yn ddinasyddion gweithredol.

 

(e)   Sicrhau bod systemau monitro perfformiad ar waith ac adolygu data perfformiad yn rheolaidd er mwyn sicrhau gwelliannau cyson o ran perfformiad mewn canlyniadau;

 

(f)     Meincnodi a dysgu o arfer gorau Awdurdodau Lleol eraill

 

(g)   Derbyn pob adroddiad arolygu ac adroddiad blynyddol perthnasol ar Wasanaethau Plant, gan gynnwys: Adroddiad Ansawdd Gofal mewn Cartrefi Plant, Themâu Adolygiad Arfer Plant, Adroddiad Blynyddol ar Ansawdd Gofal Maethu; Adroddiad Blynyddol ar Ansawdd Gofal Mabwysiadu; Comisiynu 4C; Adroddiad Allan o’r Ardal Blynyddol; Adroddiad Addysg; Adroddiadau ar Gwynion gan Blant; ac Adroddiad Blynyddol ar Eiriolaeth;

 

(h)   Datblygu, monitro ac adolygu strategaeth rhianta corfforaethol, a sicrhau y caiff ei weithredu'n effeithiol trwy gynllunio gwaith a rhaglenni hyfforddiant rhianta corfforaethol;

 

(i)     Cyflwyno adroddiad cynnydd blynyddol i’r Cabinet a gwneud argymhellion pan fo cyfrifoldeb am y swyddogaeth honno ar y Cabinet;

 

(j)     Adrodd i Bwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc yn ôl yr angen;

 

(k)   Argymell penodi aelodau cyfetholedig i’r Pwyllgor i’w cymeradwyo gan y Cyngor;

 

(l)     Cyflwyno Adroddiad Blynyddol ar waith Pwyllgor i’r Cyngor llawn.

 

(m)Bydd gofyn i bob Aelod Pwyllgor ymgymryd â hyfforddiant perthnasol i'w galluogi i gyflawni ei ddyletswydd yn briodol.

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Mandy Farnham.

Ffôn: 02920 872618

E-bost: Mandy.Farnham@caerdydd.gov.uk