Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Safonau a Moeseg

Cylch gwaith

Diben y Pwyllgor Safonau a Moeseg yw:

 

(a)

Monitro a chraffu ar safonau moesegol yr Awdurdod, ei Aelodau, cyflogeion, ac unrhyw ddarparwyr cysylltiedig gwasanaethau’r Awdurdod, ac adrodd i’r Cyngor ar unrhyw faterion sy’n peri pryder.

 

(b)

Cynghori’r Cyngor ar gynnwys ei God Moesegol a diweddaru’r Cod fel sy’n briodol.

 

(c)

Cynghori’r Cyngor o ran gweithredu’r Cod yn effeithiol gan gynnwys materion fel hyfforddi Aelodau a chyflogeion ar ddefnyddio’r Cod.

 

(d)

Ystyried a phenderfynu ar ganlyniad cwynion lle mae Cynghorwyr ac aelodau cyfetholedig wedi gweithredu’n groes i’r Cod yn unol â’r gweithdrefnau y cytunwyd arnynt gan y Pwyllgor Safonau, gan gynnwys gosod unrhyw gosbau sydd ar gael i’r Pwyllgor.

 

(e)

Goruchwylio a monitro gweithdrefnau chwythu’r chwiban y Cyngor ac ystyried materion moesegol sy’n codi o gwynion dan y weithdrefn a chwynion eraill.

 

(f)

Rhoi neu wrthod ceisiadau am drwyddedau mewn perthynas â lles aelodau dan God Ymddygiad Aelodau yn unol â’r darpariaethau statudol perthnasol.

 

(g)

Cyflawni swyddogaethau mewn perthynas â chynghorau cymuned sydd wedi’u lleoli yn ardal y Cyngor ac aelodau’r cynghorau cymuned hynny sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith.

 

(h)

Argymell i’r Cyngor a’r Cabinet unrhyw ganllawiau ychwanegol o ran materion cywirdeb.

 

(i)

Gwrando a phenderfynu ar unrhyw gwynion o ran camymddwyn gan Aelodau neu adroddiad y Swyddog Monitro, un ai trwy atgyfeiriad gan yr Ombwdsmon neu fel arall.

(j)

Argymell darparu, i’r Swyddog Monitro, adnoddau y bydd ef neu hi eu hangen i gyflawni ei ddyletswyddau ef neu hi.

 

 

Bydd angen i holl Aelodau’r Pwyllgor gyflawni hyfforddiant perthnasol i’w galluogi i gyflawni eu dyletswyddau’n briodol.

 

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Mandy Farnham.

Ffôn: 02920 872618

E-bost: Mandy.Farnham@caerdydd.gov.uk