Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad

Cylch gwaith

Rôl y Pwyllgor hwn yw craffu, mesur ac adolygu gweithrediad cyffredinol Rhaglen Caerdydd ar gyfer Gwella a pha mor effeithiol ar y cyfan y caiff polisïau, nodau ac amcanion y Cyngor eu gweithredu, gan gynnwys:

 

Rheoli Busnes y Cyngor a Materion Cyfansoddiadol 

Cynllun Corfforaethol Cyngor Caerdydd

Datblygu Polisi Strategol  

Rhaglenni Strategol

Fforwm Cynllunio a Gweledigaeth Cymunedol

Cysylltiadau yn y Sector Gwirfoddol

Ymgysylltu ac Ymgynghori â Dinasyddion

Cyfathrebu Corfforaethol

Polisi Rhyngwladol 

Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd

Cydraddoldeb

Cyllid a Grantiau Corfforaethol

Datblygu Sefydliadol        

Rhaglen Effeithlonrwydd Caerdydd          

E-Lywodraeth

ITechnoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Eiddo’r Cyngor

Comisiynu a Chaffael

Rheoli Carbon   

Gwasanaethau Cyfreithiol

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

 

Craffu, monitro ac adolygu effeithiolrwydd systemau rheoli a gweinyddu ariannol y Cyngor a’r defnydd o adnoddau dynol.

 

Asesu effaith partneriaethau gyda ac adnoddau a gwasanaethau a ddarperir gan sefydliadau allanol gan gynnwys Llywodraeth Cymru, gwasanaethau ar y cyd llywodraeth leol, Cyrff Cyhoeddus a Ariennir gan Lywodraeth Cymru a chyrff anllywodraethol lled-adrannol ar effeithiolrwydd gwasanaethau’r Cyngor.

 

Adrodd i gyfarfod priodol y Cabinet neu’r Cyngor ar ei ganfyddiadau a gwneud argymhellion ar fesurau a all wella perfformiad y Cyngor a darpariaeth gwasanaeth yn y maes hwn

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Andrea Redmond.

Ffôn: 02920 872434

E-bost: a.redmond@caerdydd.gov.uk