Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Cylch gwaith

Datganiad o Ddiben:

 

·        Mae ein Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn rhan allweddol o broses lywodraethu corfforaethol Cyngor Caerdydd. Mae’n rhoi ffocws annibynnol lefel uchel ar drefniadau archwilio, sicrwydd ac adrodd sy’n sail i safonau ariannol a llywodraethu da.

 

·        Diben ein Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yw rhoi sicrwydd annibynnol i aelodau Cyngor Caerdydd a’i ddinasyddion a’i randdeiliaid ehangach, ar ddigonolrwydd y fframwaith rheoli risg, yr amgylchedd rheolaeth fewnol ac asesu perfformiad y Cyngor.  Mae'n cynnig adolygiad annibynnol o fframweithiau llywodraethu, asesu perfformiad, rheoli risg a rheoli Cyngor Caerdydd ac yn goruchwylio'r prosesau adrodd ariannol a llywodraethu blynyddol. Mae’n goruchwylio gwaith archwilio mewnol ac allanol, gan gynorthwyo i sicrhau bod trefniadau sicrwydd effeithiol ac effeithlon ar waith.

 

Mae'r Pwyllgor yn cyflawni ei rôl drwy ei Raglen Waith a gynlluniwyd yn unol â'i gylch gorchwyl. Caiff y Rhaglen Waith ei diweddaru drwy gydol y flwyddyn ar ôl ei hystyried ym mhob cyfarfod o'r Pwyllgor.

 

Mae'r Pwyllgor yn cynnal Cynllun Gweithredu i fonitro'r gwaith o gyflawni camau gweithredu neu argymhellion sy'n deillio o gyfarfodydd Pwyllgor.

 

Mae gwybodaeth am weithgareddau'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a'i ganlyniadau wedi'u cynnwys mewn Cylchlythyrau, y ceir dolenni atynt isod.

 

Cylchlythyr y Pwyllgor Archwilio – Hydref / Gaeaf 2021

Cylchlythyr y Pwyllgor Archwilio – Gwanwyn / Haf 2021
Cylchlythyr y Pwyllgor Archwilio – Hydref / Gaeaf 2020

Cylchlythyr y Pwyllgor Archwilio – Gwanwyn / Haf 2020
Cylchlythyr y Pwyllgor Archwilio – Hydref / Gaeaf 2019
Cylchlythry y Pwyllgor Archwilio -  Gwanwyn / Haf 2019
Cylchlythyr y Pwyllgor Archwilio – Hydref / Gaeaf 2018

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Graham Porter.

Ffôn: 02920 873401

E-bost: g.porter@caerdydd.gov.uk