Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Archwilio

Cylch gwaith

 

Mae gan y Pwyllgor Archwilio nifer o swyddogaethau, gan gynnwys:

.

Ystyried trefniadau llywodraethu corfforaethol y Cyngor yn erbyn y fframwaith llywodraethu da o ran y broses o greu’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol.

.

Adolygu’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol cyn iddo gael ei gymeradwyo ac ystyried a ydyw’n adlewyrchu’n gywir yr amgylchedd risg a sicrwydd cysylltiedig, gan ystyried barn archwilio mewnol ar gapasiti ac effeithiolrwydd cyffredinol fframwaith llywodraethu’r Cyngor, risg a rheoli mewnol.

.

Ystyried fframwaith sicrwydd y Cyngor a sicrhau ei fod yn mynd ar ôl risg a blaenoriaethau’r Cyngor yn gywir.

.

Monitro a chraffu datblygiad a gweithrediad effeithiol trefniadau rheoli risg y Cyngor.

.

Goruchwylio cynnydd o ran mynd ar ôl materion yn ymwneud â risg a adroddir amdanynt i’r Pwyllgor, megis y Gofrestr Risg Corfforaethol.

.

Ystyried unrhyw strategaethau, polisïau neu weithdrefnau Di-dwyll.

 

Mae’r Pwyllgor yn cyflawni ei rôl trwy Raglen Waith y Pwyllgor Archwilio sydd wedi’i dylunio yn unol â’r cylch gorchwyl.  Caiff y Rhaglen Waith ei diweddaru gydol y flwyddyn ar ôl iddi gael ei hystyried yng nghyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio.

 

Mae’r Pwyllgor yn cadw Cynllun Gweithredu’r Pwyllgor Archwilio i fonitro’r broses o gyflawni’r camau sy’n codi o gyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio.  Mae’r Cynllun Gweithredu yn cynnwys statws y camau a oedd ar agor yn ystod cyfarfod diwethaf y Pwyllgor Archwilio.

 

Mae Gwybodaeth ar weithgareddau’r Pwyllgor Archwilio a’i ganlyniadau yn rhan o Gylchlythyr y Pwyllgor Archwilio, mae’r ddolen isod.

 

Cylchlythyr y Pwyllgor Archwilio – Hydref / Gaeaf 2020

Cylchlythyr y Pwyllgor Archwilio – Gwanwyn / Haf 2020
Cylchlythyr y Pwyllgor Archwilio – Hydref / Gaeaf 2019
Cylchlythry y Pwyllgor Archwilio -  Gwanwyn / Haf 2019
Cylchlythyr y Pwyllgor Archwilio – Hydref / Gaeaf 2018

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Graham Porter.

Ffôn: 02920 873401

E-bost: g.porter@caerdydd.gov.uk