Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Archwilio

Mae’r dudalen hon yn rhestru’r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Archwilio.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Archwilio

Datganiad o Ddiben:

 

     Mae ein Pwyllgor Archwilio yn rhan allweddol o broses llywodraethiant corfforaethol Cyngor Caerdydd. Mae’n rhoi ffocws annibynnol lefel uchel ar drefniadau archwilio, sicrwydd ac adrodd sy’n sail i safonau ariannol a llywodraethiant da.

     Diben ein Pwyllgor Archwilio yw rhoi sicrwydd annibynnol i aelodau Cyngor Caerdydd a’i ddinasyddion a’i randdeiliaid ehangach, ar ddigonolrwydd y fframwaith rheoli risg a'r amgylchedd rheolaeth fewnol. Mae'n rhoi adolygiad annibynnol o fframweithiau llywodraethiant, rheoli risg a rheolaeth Cyngor Caerdydd ac yn goruchwylio'r prosesau adrodd ariannol a llywodraethiant blynyddol. Mae’n goruchwylio archwilio mewnol ac archwilio allanol, gan gynorthwyo i sicrhau bod trefniadau sicrwydd effeithiol ac effeithlon ar waith.

 

Mae’rPwyllgor yn cyflawni ei rôl trwy Raglen Waith y Pwyllgor Archwilio sydd wedi’i dylunio yn unol â’r cylch gorchwyl.  Caiff y Rhaglen Waith ei diweddaru gydol y flwyddyn ar ôl iddi gael ei hystyried yng nghyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio.

 

Mae’rPwyllgor yn cadw Cynllun Gweithredu’r Pwyllgor Archwilio i fonitro’r broses o gyflawni’r camau sy’n codi o gyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio.  Mae’r Cynllun Gweithredu yn cynnwys statws y camau a oedd ar agor yn ystod cyfarfod diwethaf y Pwyllgor Archwilio.

 

Mae Gwybodaeth ar weithgareddau’r Pwyllgor Archwilio a’i ganlyniadau yn rhan o Gylchlythyr y Pwyllgor Archwilio, mae’r ddolen isod.

 

Cylchlythyr y Pwyllgor ArchwilioHydref / Gaeaf 2020

Cylchlythyr y Pwyllgor ArchwilioGwanwyn / Haf 2020
Cylchlythyr y Pwyllgor ArchwilioHydref / Gaeaf 2019
Cylchlythry y Pwyllgor Archwilio -  Gwanwyn / Haf 2019
Cylchlythyr y Pwyllgor ArchwilioHydref / Gaeaf 2018