Manylion y mater

Dyletswydd Bioamrywiaeth a Gwydnwch Ecosystemau (BRED

Mae dyletswydd statudol newydd ar gyrff cyhoeddus megis Cyngor Caerdydd o dan Adran 6 o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. Yn ôl y ddyletswydd newydd hon rhaid i gyrff cyhoeddus ‘geisio cynnal a gwella bioamrywiaeth’ wrth arfer eu swyddogaethau, a hynny wrth ‘hyrwyddo gwydnwch ecosystemau’. Enw’r ddyletswydd hon yw Dyletswydd Bioamrywiaeth a Gwydnwch Ecosystemau neu ‘BRED’ yn gryno (o’r Saesneg).

 

I helpu’r cyrff i gydymffurfio â’r ddyletswydd hon, mae’r Ddeddf Amgylchedd yn ei gwneud yn ofynnol i Gyngor Caerdydd baratoi a chyhoeddi cynllun sy’n nodi sut y mae’n cynnig cydymffurfio â’r ddyletswydd newydd hon. Cyfeirir ato fel y ‘Blaengynllun BRED’. Y canllaw presennol gan Lywodraeth Cymru yw nad oes angen i’r Blaengynllun hwn fod yn ddogfen ar wahân, ond yn hytrach gellir ei ymgorffori mewn cynlluniau neu strategaethau eraill. Yn dilyn hyn, bydd rhaid i’r Cyngor gyhoeddi adroddiad yn 2019 yn nodi’r hyn a wnaed i gydymffurfio â’r ddyletswydd hon.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/06/2019

Angen Penderfyniad: 26 Medi 2019 Yn ôl Cabinet

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Penderfyniadau

Eitemau Agenda