Rhestr o gyrff allanol

Mae nifer o sefydliadau sy’n annibynnol ar y cyngor, ond sy’n effeithio ar ei wasanaethau.

Er mwyn i’r cyngor allu cynnal partneriaethau effeithiol â nifer o’r sefydliadau hyn, mae cynrychiolwyr o’r cyngor, cynghorwyr etholedig fel arfer, ar yr amryw bwyllgorau a fforymau y maent yn gyfrifol amdanynt..

I ddod o hyd i fanylion cyswllt cynrychiolydd y cyngor ar gorff allanol penodol cliciwch y ddolen berthnasol.


Cyfarwyddwr Anweithredol – Stadiwm y Mileniwm ccc

Mae Stadiwm y Principality (neu Stadiwm y Mileniwm fel yr oedd yn arfer cael ei alw) yn lleoliad eiconig yng Nghaerdydd ac mae’n gyfleuster aml-ddefnydd sy'n enwog ar draws y byd lle mae amrywiaeth eang o chwaraeon yn cael eu chwarae a digwyddiadau diwylliannol, busnes a chymunedol yn cael eu cynnal yn flynyddol. Mae’r cwmni sy’n rheoli'r stadiwm, Stadiwm y Mileniwm ccc, yn is-gwmni o Undeb Rygbi Cymru Cyfyngedig. Fodd bynnag, fel Rhanddeiliad Arbennig yn y cwmni, mae Cyngor Caerdydd ar hyn o bryd yn penodi tri Cyfarwyddwr Anweithredol i’r Bwrdd.

Mae’r Cyngor yn awyddus i benodi un Cyfarwyddwr Anweithredol annibynnol i ymuno â Bwrdd Stadiwm y Mileniwm ccc am gyfnod penodol o 3 blynedd. Mae’n croesawu ceisiadau gan unigolion all gynrychioli buddiannau cyhoeddus eang a chyfrannu at benderfyniadau cyffredin y Bwrdd ar faterion fel cynllunio busnes, polisi, strategaeth, perfformiad, adnoddau a llywodraeth gorfforaethol. Dyw bod yn aelod o’r bwrdd ddim yn swydd gyflogedig ond byddai costau teithio â awdurdodir a threuliau rhesymol yn cael eu talu gan y cwmni yn unol â’i bolisi.

Croesewir ceisiadau gan ymgeiswyr sydd wedi llwyddo i gyflawni llawer yn eu gyrfaoedd hyd yma ac sydd â phrofiad busnes perthnasol yn y sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol sy’n gallu rhannu persbectif busnes annibynnol/cymunedol gyda gwaith y cwmni.

Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd ceisiadau a ddaw i law yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gaiff eu cyflwyno yn Saesneg. Hefyd, mae’r Cyngor yn awyddus iawn i groesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol i benodiadau cyhoeddus yng Nghymru, gan gynnwys menywod, pobl o dan 30 oed, pobl dduon, Asiaidd, pobl o leiafrifoedd ethnig; pobl anabl; pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a phobl drawsrywiol. Caiff yr holl geisiadau eu hystyried ar sail haeddiant.

I gael pecyn gwybodaeth a ffurflen gais, e-bostiwch y Cyngor: gwasanaethaudemocrataidd@caerdydd.gov.uk neu ffoniwch: (029) 2087 2095.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Llun, 23 Medi 2019 (5:00pm)