Gwybodaeth

Cyfansoddiad Cyngor Caerdydd - Dydd Mercher, 7fed Mehefin, 2023

Eitemau
Rhif Eitem

Rhan 1 – Crynodeb ac Esboniad pdf eicon PDF 80 KB

Rhan 2 – Erthyglau’r Cyfansoddiad

1.

Erthygl 1 - Y Cyfansoddiad pdf eicon PDF 57 KB

2.

Erthygl 2 - Aelodau'r Cyngor pdf eicon PDF 91 KB

3.

Erthygl 3 – Dinasyddion a’r Cyngor pdf eicon PDF 54 KB

4.

Erthygl 4 - Y Cyngor pdf eicon PDF 84 KB

5.

Erthygl 5 – Cadeirio’r Cyngor pdf eicon PDF 55 KB

6.

Erthygl 6 - Pwyllgorau Craffu pdf eicon PDF 74 KB

7.

Erthygl 7 – Y Cabinet (Gweithredol) pdf eicon PDF 86 KB

8.

Erthygl 8 – Pwyllgorau Rheoleiddiol a Rhai Eraill pdf eicon PDF 84 KB

9.

Erthygl 9 - Y Pwyllgor Safonau a Moeseg pdf eicon PDF 89 KB

10.

Erthygl 10 – Trefniadau ar y cyd pdf eicon PDF 63 KB

11.

Erthygl 11 – Cyflogeion y Cyngor pdf eicon PDF 134 KB

12.

Erthygl 12 – Gwneud Penderfyniadau pdf eicon PDF 77 KB

13.

Erthygl 13 – Cyllid, Contractau a Materion Cyfreithiol pdf eicon PDF 72 KB

14.

Erthygl 14 – Adolygu a Diwygio’r Cyfansoddiad pdf eicon PDF 64 KB

15.

Erthygl 15 – Gwahardd, Dehongli a Chyhoeddi pdf eicon PDF 101 KB

Rhan 3 – Cyfrifoldeb dros Swyddogaethau

16.

Adran 1A – Cyfarfod y Cyngor pdf eicon PDF 53 KB

17.

Adran 1B – Swyddogaethau Anweithredol pdf eicon PDF 76 KB

18.

Atodiad 1 - Cyfrifoldeb dros Swyddogaethau Anweithredol y Cyngo pdf eicon PDF 98 KB

19.

Atodiad 2 - Cylch Gorchwyl ar gyfer Pwyllgorau pdf eicon PDF 189 KB

20.

Adran 2 – Swyddogaethau’r Cabinet pdf eicon PDF 79 KB

21.

Adran 3 - Swyddogaethau Dewis Lleol pdf eicon PDF 104 KB

22.

Adran 4A – Dirprwyaethau i Swyddogion - Cyflwyniad pdf eicon PDF 85 KB

23.

Adran 4B – Dirprwyaethau Cyffredinol i'r Prif Weithredwr, Cyfarwyddwyr Corfforaethol a Chyfarwyddwyr pdf eicon PDF 83 KB

24.

Adran 4C – Dirprwyaethau Cyffredinol i Gyfarwyddwyr Cynorthwyol, Prif Swyddogion a Phenaethiaid Gwasanaethau pdf eicon PDF 88 KB

25.

Adran 4D – Dirprwyaethau Cyffredinol i Swyddogion Gweithredoedd pdf eicon PDF 76 KB

26.

Adran 4E – Dirprwyaethau Penodol i Swyddogion Statudol pdf eicon PDF 138 KB

27.

Adran 4F – Dirprwyaethau i Swyddogion Penodol pdf eicon PDF 99 KB

28.

Adran 5 – Dirprwyaethau i Gyd-bwyllgorau pdf eicon PDF 61 KB

Rhan 4 – Rheolau Gweithdrefnau

29.

Rheolau Gweithdrefn Cyfarfodydd Cyngor pdf eicon PDF 215 KB

30.

Rheolau Gweithdrefn Cyfarfodydd Cyllideb pdf eicon PDF 83 KB

31.

Rheolau Gweithdrefn Cyfarfodydd Pwyllgor pdf eicon PDF 120 KB

32.

Rheolau Gweithdrefn Mynediad at Wybodaeth pdf eicon PDF 153 KB

33.

Rheolau Gweithdrefn Fframwaith Cyllideb a Pholisïau pdf eicon PDF 88 KB

34.

Rheolau Gweithdrefnau Cabinet pdf eicon PDF 95 KB

35.

Rheolau Gweithdrefn Craffu pdf eicon PDF 115 KB

36.

Rheolau Gweithdrefnau Ariannol pdf eicon PDF 342 KB

37.

Gorchmynion Sefydlog Cytundebol a Chaffael pdf eicon PDF 317 KB

38.

Rheolau Gweithdrefn Pwyllgor Cynllunio pdf eicon PDF 119 KB

39.

Rheolau Gweithdrefn ar gyfer Caffael neu Waredu Tir pdf eicon PDF 91 KB

40.

Rheolau Gweithdrefnau Cyflogaeth pdf eicon PDF 83 KB

41.

Rheolau Gweithdrefn Absenoldeb Teuluol pdf eicon PDF 72 KB

42.

Cyfarfodydd Aml-Leoliad pdf eicon PDF 53 KB

43.

Rheol Gweithdrefn Penodi Dirprwy Aelodau pdf eicon PDF 60 KB

Rhan 5 – Codau a Phrotocolau

44.

Cod Llywodraethu Corfforaethol pdf eicon PDF 223 KB

45.

Cod Ymddygiad i Aelodau pdf eicon PDF 126 KB

46.

Atodiad 1 - Cod Egwyddorion Cyfryngau Cymdeithasol yr Aelodau pdf eicon PDF 71 KB

47.

Atodiad 2 - Protocol ar Gyfer Defnyddio offer tg Cyfarfodydd Hybrid y Cyngor ar Cyfarfodydd Grwpiau Gwleidyddol pdf eicon PDF 66 KB

48.

Cod Ymddygiad Cyflogeion pdf eicon PDF 72 KB

49.

Protocol ar Gysylltiadau Aelodau/Swyddogion pdf eicon PDF 78 KB

50.

Addewid Caerdydd pdf eicon PDF 110 KB

51.

Protocol ar Hawliau Aelodau i Wybodaeth a Dogfennau pdf eicon PDF 85 KB

52.

Atodiad - Crynodeb o Ddarpariaethau Statudol ar Fynediad at Ddogfennau pdf eicon PDF 55 KB

53.

Protocol ar gyfer Grwpiau Pob Plaid y Cyngor pdf eicon PDF 76 KB

54.

Protocol ar gyfer Gweddarlledu Cyfarfodydd Cyngor a Phwyllgorau Eraill pdf eicon PDF 112 KB

55.

Protocol ar Rôl Aelodau Etholedig wrth didogelu plant ac Oedolion sy'n agored i niwed pdf eicon PDF 112 KB

56.

Protocol ar Rôl Aelodau Etholedig o ran Rhianta Corfforaethol pdf eicon PDF 87 KB

57.

Cod Cynllunio Arfer Da Aelodau pdf eicon PDF 134 KB

58.

Atodiad 1 - Ffurflen Datblygiad Buddiannau pdf eicon PDF 58 KB

59.

Atodiad 2 – Siart Llif Buddiannau y gellir eu datgelu pdf eicon PDF 90 KB

60.

Atodiad - Cod Ymarfer Ymweliadau Safle pdf eicon PDF 82 KB

61.

Siarter rhwng Cyngor Caerdydd a Chynghorau Cymuned yng Nghaerdydd pdf eicon PDF 319 KB

Rhan 6 – Atodlen Talu Aelodau pdf eicon PDF 110 KB

Rhan 7 – Strwythur Rheoli pdf eicon PDF 52 KB