Agenda, Penderfyniadau a Chofnodion

Cabinet - Dydd Iau, 21ain Medi, 2017 2.00 pm

Lleoliad: Neuadd y Sir

Cyswllt: Jo Watkins 

Eitemau
Rhif Eitem

20.

Cofnodion Cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 27 Gorffennaf 2017 pdf eicon PDF 176 KB

Penderfyniad:

Approved

Cofnodion:

PENDERFYNWYD: Cymeradwyo cofnodion cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 27 Gorffennaf 2017.

 

21.

Derbyn Adroddiad y Pwyllgor Craffu ar Amgylchedd: Adfer ein Hafonydd pdf eicon PDF 2 MB

Penderfyniad:

RESOLVED: that the report be received and a response be prepared for consideration at Cabinet by November 2017 if possible.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Patel, Cadeirydd y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol, adroddiad o’r enw Adfer ein Hafonydd. Roedd yr adroddiad yn cynnwys 20 o argymhellion a 140  o ganfyddiadau allweddol ar gyfer ystyriaeth gan y Cabinet.

 

PENDERFYNWYD: derbyn yr adroddiad a pharatoi ymateb i’w ystyried gan y Cabinet erbyn Tachwedd 2017 os  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 21.

22.

Derbyn Adroddiad y Pwyllgor Craffu ar Amgylchedd: Rheoli Arian Adran 106 ar gyfer Datblygu Projectau Cymunedol pdf eicon PDF 2 MB

Penderfyniad:

RESOLVED: that the report be received and a response be prepared for consideration at Cabinet by November 2017 if possible.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Cadeirydd y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol, y Cynghorydd Patel yr adroddiad o'r enw 'Rheoli Cyllid Adran 106 ar gyfer Datblygu Projectau Cymunedol’. Roedd yr adroddiad yn cynnwys argymhelliad un broses.

 

PENDERFYNWYD: derbyn yr adroddiad a pharatoi ymateb i’w ystyried gan y Cabinet erbyn Tachwedd 2017 os bydd modd.

 

23.

Newid Perchennog Contract Safle Trin Gwastraff Organig Caerdydd pdf eicon PDF 162 KB

Penderfyniad:

RESOLVED: that, subject to (a) approval of the specific amendments to the contracts and ancillary documents (including but not limited to the IAA2) and consent being given pursuant to recommendation 2 below; and (b) approval by the Vale of Glamorgan Council,

 

1.   Agreement be given for the contract be varied to allow the contractor to seek consent, at the Council’s absolute discretion, to a change in ownership

 

2.   Authority be delegated to the Assistant Director Commercial and Collaboration Services in consultation with the Cabinet Member Clean Streets, Recycling & Environment & Cabinet Member Finance, Modernisation & Performance to

 

a.                  Approve any specific amendments to the contract and ancillary documents (included but not limited to the IAA2);

b.                  If such is approved, provide any formal consent pursuant to the contract; and

c.                  To deal with any ancillary matters including but not limited to entering in to any associated deed of variation/s.

 

Cofnodion:

Ystyriodd y Cabinet adroddiad sy'n ceisio awdurdod i amrywio contract Gwaith Gwastraff Organig Caerdydd yn dilyn cais y contractwr i gael cymeradwyaeth i newid perchnogaeth. Rhoddwyd gwybod i’r Cabinet fod y gwiriadau holiadur cyn cymhwyso perthnasol wedi’u cwblhau. 

 

PENDERFYNWYD: yn amodol ar (a) gymeradwyo’r diwygiadau penodol i'r contractau a'r dogfennau  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 23.

24.

Disodli Cerbydau Casglu Gwastraff ac Ailgylchu gan rai newydd pdf eicon PDF 192 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 

Appendix 2 of this report is exempt from publication pursuant to the provisions of Schedule 12A Part 4 paragraphs 14 and Part 5 paragraph 21 of the Local Government Act 1972

 

RESOLVED: that

 

1)     the content of this report be noted

 

2)     the extension of the current contractual arrangements with Gullivers Truck Hire Ltd be approved

 

3)     the outlined procurement approach of the new recycling and waste collections fleet be agreed

 

4)     the finalised procurement sign off be returned to the Cabinet for approval.

 

 

Cofnodion:

Mae Atodiad 2 yr adroddiad hwn wedi’i eithrio rhag ei gyhoeddi yn unol â darpariaethau Paragraff 12A Rhan 4 paragraff 14 a Rhan 5 paragraff 21 Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Derbyniwyd adroddiad yn ceisio cymeradwyaeth ar gyfer dull caffael newydd o ran y fflyd casglu Ailgylchu a Gwastraff. Nodwyd y  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 24.

25.

Trefniadau'r Uwch Dîm Rheoli pdf eicon PDF 205 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

RESOLVED: that

 

1.       the proposed remodelling of the Senior Management Team be approved on a provisional basis subject to the outcome of the consultation process.

 

2.       a consultation period on the proposed model be approved to commence immediately following cabinet approval.

 

3.       a further report be received in November which will provide confirmation of the model proposed and the process for change taking account of issues raised during the consultation process.

 

4.       authority be delegated to the Head of Paid Service in consultation with the Leader and Cabinet Members to realign managers and support staff to the remodelled structure.

 

Cofnodion:

During consideration of this item, SeniorWrth ystyried yr eitem hon, nid oedd Uwch Swyddogion (ac eithrio’r Prif Weithredwr) yn bresennol

 

Derbyniodd y Cabinet adroddiad yn amlinellu cynigion ar gyfer ymgynghoriad ar y strwythur uwch-reoli diwygiedig a oedd yn unol â blaenoriaethau’r Weinyddiaeth fel y’u hamlinellwyd yn Uchelgais Prifddinas. Roedd  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 25.

26.

Adroddiad Perfformiad Chwarter 1 2017-18 pdf eicon PDF 193 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

RESOLVED: that the current position regarding performance, the delivery of key commitments and priorities as at Quarter 1, and the action being taken to the challenges facing the Council be noted

 

Cofnodion:

Derbyniodd y Cabinet adroddiad yn nodi perfformiad y Cyngor ar gyfer chwarter 1 2017-18 a oedd yn rhoi crynodeb o'r cynnydd, y prif lwyddiannau a'r heriau a wynebwyd gan gyfarwyddiaethau.

 

PENDERFYNWYD: y nodir y sefyllfa bresennol o ran perfformiad, sut mae cyflawni ymrwymiadau a blaenoriaethau fel yn Chwarter 1,  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 26.

27.

Monitro Cyllideb - Adroddiad Mis 4 pdf eicon PDF 336 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

RESOLVED: that

 

1.   the potential outturn position based on the first four months of the financial year be noted

2.   the allocations from the Specific Contingency Budgets to the Economic Development, Communities, Housing & Customer Services and Social Services Directorates as set out in this report be noted

 

3.   the requirement for all directorates currently reporting overspends as identified in the report to put in place action plans to reduce their projected overspends be reinforced

 

Cofnodion:

Derbyniodd y Cabinet ddiweddariad am sefyllfa fonitro ariannol y Cyngor yn seiliedig ar bedwar mis cyntaf y flwyddyn, gan gynnwys yr alldro a ragamcenir  ar gyfer 2017-18 o’i gymharu â’r gyllideb a gymeradwywyd ym mis Chwefror  2017. Adroddwyd y bu gorwariant rhagamcanol gwerth £883,000 a oedd yn adlewyrchu’r straen ariannol  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 27.

28.

Adroddiad Monitro Blynyddol Cyntaf Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd pdf eicon PDF 132 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

RESOLVED: that the first Local Development Plan Annual Monitoring Rerport be endorsed for submission to the Welsh Government by 31st October 2017.

 

Cofnodion:

Ystyriodd y Cabinet adroddiad Monitro blynyddol cyntaf y Cynllun Datblygu Lleol. Gan mai hwn oedd yr adroddiad monitro cyntaf, nodwyd bod sefyllfa fyr dymor wedi’i darparu ac y byddai’n gweithredu fel llinell sylfaen ar gyfer dadansoddiad cymharol yn y dyfodol mewn adroddiadau monitro yn y dyfodol. Dosbarthwyd fersiwn ddiwygiedig o  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 28.

29.

Map Rhwydwaith Integredig Teithio Actif pdf eicon PDF 174 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

RESOLVED: that:

 

1.   the Active Integrated Network Map (taking into account the outcome of the public consultation exercise) be approved and;

2.   the submission of the Integrated Network Map to Welsh Government for approval, as set out in the report and appendices be authorised

 

Cofnodion:

29          MAP RHWYDWAITH TEITHIO LLESOL INTEGREDIG

 

Ystyriodd y Cabinet y Map Rhwydwaith Teithio Llesol Integredig i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru. Roedd y Map yn cynnwys map rhwydwaith cerdded a seiclo ac yn cynnwys rhestr o gynllunio a fu’n destun ymgynghoriad cyhoeddus.

 

PENDERFYNWYD:

 

1.         y câi’r Map Rhwydwaith Teithio Llesol Integredig  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 29.