Manylion y mater

Consortiwm Canolbarth y De - Gwasanaethau Ymgynghorol Addysg ar y Cyd

Comisiynodd pum Aelod Cabinet Addysg Cyd-bwyllgor Consortiwm Canolbarth y De (CSC) Bartneriaeth ISOS i gynnal adolygiad annibynnol o'r Consortiwm i sicrhau ei fod yn addas at y diben ac yn hyfyw yn ariannol yn y dyfodol rhagweladwy.

Cyflwynwyd adroddiad i'r Cydbwyllgor ar 21 Mai 2019 a gymeradwyodd yr argymhelliad yn adroddiad ISOS i ailfodelu dull cyfredol y consortiwm o ddarparu gwasanaeth ar y cyd ar gyfer gwella ysgolion.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 17/01/2020

Angen Penderfyniad: 20 Chwe 2020 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd

Eitemau Agenda