Manylion y mater

Polisi Enwi Strydoedd

Mae Polisi Enwi Strydoedd i gynnig cyngor ac arweiniad i ddatblygwyr a pherchnogion eiddo presennol, yn nodi sut mae'r Cyngor yn rheoli enwi a rhifo strydoedd ac eiddo dan ddarpariaethau Deddf Iechyd y Cyhoedd 1925 - Adrannau 17 i 19.  Yn unol ag ymrwymiad y Cyngor i Safonau’r Gymraeg, mae ystyriaethau pwysig o ran y Gymraeg mewn perthynas ag enwau stryd newydd.   Y polisi a nodir yn y ddogfen yw y dylid mabwysiadu enw Cymraeg ar gyfer enwau strydoedd newydd sy'n “gyson â threftadaeth leol a hanes yr ardal”. Mae hyn yn dileu'r angen am gyfieithiadau Saesneg i Gymraeg ar gyfer enwau strydoedd.  Mae'r polisi hefyd yn nodi'r gofynion corfforaethol o amgylch y Rhestr Cyfeiriadau Corfforaethol, sef y brif gofrestr cyfeiriadau a ddefnyddir wrth ddarparu gwasanaethau'r Cyngor.

Cafodd y Polisi Enwi Strydoedd Drafft ei gymeradwyo ar gyfer ymgynghoriad ym mis Tachwedd.  Derbyniodd yr ymgynghoriad cyhoeddus 2,248 o ymatebion.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

Angen Penderfyniad: 26 Medi 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Penderfyniadau

Eitemau Agenda