Grwpiau Holl Bleidiau’r Cyngor

Penderfynodd y Cyngor Caerdydd, yn ei gyfarfod ym mis Mawrth 2018, ar brotocol ar gyfer Grwpiau Holl Bleidiau’r Cyngor gellir gweld hwn yma. Mae 3 Grŵp ar hyn o bryd, manylion fel a ganlyn:

Caring4K9’s

Aelodaeth:

Y Cynghorydd Dilwar Ali – Prif Aelod

Y Cynghorwyr Bowden, Molik, Mackie, McGarry, McKerlich a Singh

Cylch Gorchwyl:Codi ymwybyddiaeth ac annog cyfrifoldeb ymhlith perchnogion cŵn yng Nghaerdydd (Cymru) er mwyn gostwng niferoedd yr ymosodiadau cŵn ar blant/oedolion mewn parciau/mannau cyhoeddus, baw cŵn ac achub anifeiliaid anwes er lles yr anifeiliaid.
(Cyflwynwyd system rheoli baw cŵn dan orchmynion diogelu mannau cyhoeddus drwy Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddau a Phlismona 2014)

Dyddiadau’r Cyfarfod:

24 Mai 2018, 19 Gorffennaf 2018, 29 Tachwedd 2018 a31 Ionawr 2019

Gwydnwch Trefol

Aelodaeth:

Y Cynghorydd Phil Bale – Prif Aelod

Y Cynghorwyr Ahmed, Boyle, Cunnah, De’Ath, Derbyshire, Henshaw, Lent, Simmons, a Williams

Cylch Gorchwyl: Bydd Gwydnwch Trefol yn canolbwyntio ar helpu Caerdydd i ddod yn ddinas mwy gwydn yn wyneb yr heriau corfforol, cymdeithasol ac economaidd sy’n effeithio ar ddinasoedd trwy’r byd mewn cyfnod o drefoli cyflym.

Dyddiadau’r Cyfarfod:

24 Mai 2018 a 19 Gorffennaf 2018

Grŵp Menywod

Aelodaeth:

Y Cynghorydd Jennifer Burke Davies

Cylch Gorchwyl:Diben y grŵp hwn yw rhoi gofod i fenywod yng Nghyngor Caerdydd i ddod ynghyd, mentora, rhwydweithio a manu hyder yn ei gilydd yn ogystal â’u hunain. Hefyd, cydweithio ar Bapurau Gwyrdd ynghylch sut y gall Cyngor Caerdydd wasanaethu menywod y ddinas orau trwy benderfyniadau polisi.

Bydd hwn yn gyfle i Aelodau Etholedig Benywaidd y Cyngor fynd i’r afael â pryderon ynghylch amrywiaeth a chynrychiolaeth mewn Llywodraeth Leol ac ymdrechu i argyhoeddi ein lleisiau fel bod benywod y dyfodol sy’n ystyried ymgeisio am swydd Llywodraeth Leol yn cael gweld bod ganddynt gynrychiolaeth, y cânt eu cynorthwyo a bod eu llais yn gryf.

Dyddiadau’r Cyfarfod:7 Rhagfyr 2017 a 2 Mai 2018 (canslwyd)