Mater - penderfyniadau

Perfformiad Ch1

26/09/2019 - Adroddiad Perfformiad Chwarter 1 2019-20

PENDERFYNWYD: Nodi’rsefyllfa bresennol parthed perfformiad, cyflawni ymrwymiadau allweddol a blaenoriaethau fel yn Chwarter 1,  that the current position regarding performance, the delivery of key commitments and priorities as at Quarter 1, a’r camau gweithredu er mwyn sicrhau cyflawniad effeithiol Uchelgais Prifddinas