Eitem Agenda

Adroddiad Canol Blwyddyn Rheoli’r Trysorlys 2019-20

Ni fydd Atodlen B a C Atodiad 1 yr adroddiad hwn yn cael eu cyhoeddi gan eu bod yn cynnwys gwybodaeth sydd wedi’i heithrio dan y disgrifiad a geir ym Mharagraffau 14 a 21 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972

Dogfennau ategol: