Eitem Agenda

Theatr Newydd - yn cynnwys Atodiad A ac Atodiadau 1, 2, 3, 4 a 5 sy’n gyfrinachol

Nid yw Atodiad 1,2,3,4 a 5 Adroddiad y Cabinet i’w gyhoeddi oherwydd ei fod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig am y disgrifiad a gynhwysir ym mharagraffau 14 a 21 o Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972. Gwelir, ym mhob un o amgylchiadau'r achos, bod buddiant y cyhoedd wrth gynnal yr esemptiad yn gorbwyso’r buddiant cyhoeddus wrth ddatgelu’r wybodaeth.

 

Y Cyng. Bradbury, Neil Hanratty, Kathryn Richards – Craffu cyn penderfyniad ar yr adroddiad i’r Cabinet.

 

Dogfennau ategol: