Eitem Agenda

Adroddiadau Cydymffurfiaeth 2018/19 - Datganiad o Gyfrifon, Datganiad Llywodraethiant Blynyddol ac Adroddiad Blynyddol Rheoli'r Trysorlys.

Adroddiad y Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau

 

Ni Fydd Atodlen B a C o Atodiad yn cael eu cyhoeddi gan eu bod yn cynnwys gwybodaeth sydd wedi’i heithrio dan y disgrifiad a geir ym Mharagraffau 14 a 21 Rhan 4 a 5 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Dogfennau ategol: