Eitem Agenda

Datganiad Cyfrifon 2018/19 ac Adroddiad Rheoli’r Trysorlys Blynyddol 2018-19

Adroddiad y Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau

 

Ni Fydd Atodlen B a C o Atodiad yn cael eu cyhoeddi gan eu bod yn cynnwys gwybodaeth sydd wedi’i heithrio dan y disgrifiad a geir ym Mharagraffau 14 a 21 Rhan 4 a 5 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Dogfennau ategol: