Eitem Agenda

Cynnig 1

Cynigiwyd gan:                       Y Cynghorydd Carter

 

Eiliwyd gan:     Y Cynghorydd Wood

 

Mae’r Cyngor hwn yn cydnabod bod lleihau allyriadau carbon o gartrefi yn creu buddion ariannol i’r meddianwyr a buddion amgylcheddol i’r gymdeithas.

Mae’r Cyngor hwn yn nodi:

 

·           Targed Llywodraeth Cymru i leihau allyriadau nwyon t? gwydr gan o leiaf 80% erbyn 2050, yn erbyn gwaelodlin 1990.

·            Mae adeiladau preswyl yn creu 7.5% o allyriadau Cymru.

·           Mae 23% o gartrefi Cymru mewn tlodi nwy.

·           Llwyddiant sefydliadau megis Prifysgol Caerdydd i ddangos y gellir adeiladu cartrefi dim carbon ar gost isel.

 

Mae’r Cyngor hwn yn galw ar y Cabinet i:-  

 

1.     Ymrwymo i sicrhau bod tai cyngor a adeiladir ar ôl 2022 yn rhai dim carbon gyda chyflenwadau glan o ynni ac effeithlonrwydd ynni uchel wedi’i gynnwys yn y dyluniadau o’r dechrau.

 

2.     Datblygu Canllaw Cynllunio Atodol i gynyddu nifer y cartrefi preifat a adeiladir at safonau dim carbon.

 

Dogfennau ategol: