Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol

Mae’r dudalen hon yn rhestru’r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol

Rôl y Pwyllgor yw craffu, mesur a hyrwyddo gwelliant o ran perfformiad y Cyngor o ran darparu gwasanaethau a chydymffurfio â pholisïau, nodau ac amcanion y Cyngor ym maes gwasanaethau oedolion a chymunedol, gan gynnwys:

 

Tai Cyhoeddus a Phreifat

Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl

Diogelwch Cymunedol

Adfywio Cymdogaethau a Chymunedau Nesaf

Cyngor a Budd-daliadau

Diogelu Defnyddwyr

Strategaeth Pobl H?n

Gofal Cymdeithasol Oedolion

Gwasanaethau Gofal Cymunedol

Anableddau Iechyd Meddwl a Chorfforol

Strategaeth Comisiynu

Partneriaeth Iechyd

Bwrdd Gwasanaeth Lleol

 

Asesu effaith partneriaethau gyda ac adnoddau a gwasanaethau a ddarperir gan sefydliadau allanol gan gynnwys Llywodraeth Cymru, gwasanaethau ar y cyd llywodraeth leol, Cyrff Cyhoeddus a Noddir gan Lywodraeth Cymru a chyrff anllywodraethol lled-adrannol ar wasanaethau iechyd ac effeithiolrwydd gwasanaethau’r Cyngor

 

Adrodd i gyfarfod priodol y Cabinet neu’r Cyngor ar ei ddarganfyddiadau a gwneud argymhellion ar fesurau, a all wella perfformiad y Cyngor a gwasanaethau yn y maes hwn.

 

Gweithredu fel Pwyllgor Trosedd ac Anhrefn y Cyngor fel sy’n ofynnol yn ôl Deddf Heddlu a Chyfiawnder 2006 ac unrhyw ailddeddfiad neu addasiad; ac fel dirprwy llawn y cyngor, ymarfer yr holl bwerau a swyddogaethau a ganiateir dan y Ddeddf honno.