Gwybodaeth

Cyfansoddiad Cyngor Caerdydd - Dydd Llun, 4ydd Ionawr, 2021

Eitemau
Rhif Eitem

Rhan 1 – Crynodeb ac Esboniad pdf eicon PDF 214 KB

Rhan 2 – Erthyglau’r Cyfansoddiad

1.

Erthygl 1 - Y Cyfansoddiad pdf eicon PDF 182 KB

2.

Erthygl 2 - Aelodau'r Cyngor pdf eicon PDF 219 KB

3.

Erthygl 3 – Dinasyddion a’r Cyngor pdf eicon PDF 186 KB

4.

Erthygl 4 - Y Cyngor pdf eicon PDF 212 KB

5.

Erthygl 5 – Cadeirio’r Cyngor pdf eicon PDF 179 KB

6.

Erthygl 6 - Pwyllgorau Craffu pdf eicon PDF 223 KB

7.

Erthygl 7 – Y Cabinet (Gweithredol) pdf eicon PDF 207 KB

8.

Erthygl 8 – Pwyllgorau Rheoleiddiol a Rhai Eraill pdf eicon PDF 187 KB

9.

Erthygl 9 - Y Pwyllgor Safonau a Moeseg pdf eicon PDF 208 KB

10.

Erthygl 10 – Trefniadau ar y cyd pdf eicon PDF 187 KB

11.

Erthygl 11 – Cyflogeion y Cyngor pdf eicon PDF 217 KB

12.

Erthygl 12 – Gwneud Penderfyniadau pdf eicon PDF 187 KB

13.

Erthygl 13 – Cyllid, Contractau a Materion Cyfreithiol pdf eicon PDF 185 KB

14.

Erthygl 14 – Adolygu a Diwygio’r Cyfansoddiad pdf eicon PDF 195 KB

15.

Erthygl 15 – Gwahardd, Dehongli a Chyhoeddi pdf eicon PDF 231 KB

Rhan 3 – Cyfrifoldeb dros Swyddogaethau

16.

Adran 1A – Cyfarfod y Cyngor pdf eicon PDF 185 KB

17.

Adran 1B – Swyddogaethau Anweithredol pdf eicon PDF 191 KB

18.

Atodiad 1 - Cyfrifoldeb dros Swyddogaethau Anweithredol y Cyngo pdf eicon PDF 227 KB

19.

Atodiad 2 - Cylch Gorchwyl ar gyfer Pwyllgorau pdf eicon PDF 350 KB

20.

Adran 2 – Swyddogaethau’r Cabinet pdf eicon PDF 279 KB

21.

Adran 3 - Swyddogaethau Dewis Lleol pdf eicon PDF 240 KB

22.

Adran 4A – Dirprwyaethau i Swyddogion - Cyflwyniad pdf eicon PDF 215 KB

23.

Adran 4B – Dirprwyaethau Cyffredinol i'r Prif Weithredwr, Cyfarwyddwyr Corfforaethol a Chyfarwyddwyr pdf eicon PDF 206 KB

24.

Adran 4C – Dirprwyaethau Cyffredinol i Gyfarwyddwyr Cynorthwyol, Prif Swyddogion a Phenaethiaid Gwasanaethau pdf eicon PDF 210 KB

25.

Adran 4D – Dirprwyaethau Cyffredinol i Swyddogion Gweithredoedd pdf eicon PDF 194 KB

26.

Adran 4E – Dirprwyaethau Penodol i Swyddogion Statudol pdf eicon PDF 328 KB

27.

Adran 4F – Dirprwyaethau i Swyddogion Penodol pdf eicon PDF 236 KB

28.

Adran 5 – Dirprwyaethau i Gyd-bwyllgorau pdf eicon PDF 185 KB

Rhan 4 – Rheolau Gweithdrefnau

29.

Rheolau Gweithdrefn Cyfarfodydd Cyngor pdf eicon PDF 486 KB

30.

Rheolau Gweithdrefn Cyfarfodydd Cyllideb pdf eicon PDF 215 KB

31.

Rheolau Gweithdrefn Cyfarfodydd Pwyllgor pdf eicon PDF 268 KB

32.

Rheolau Gweithdrefn Mynediad at Wybodaeth pdf eicon PDF 293 KB

33.

Rheolau Gweithdrefn Fframwaith Cyllideb a Pholisïau pdf eicon PDF 279 KB

34.

Rheolau Gweithdrefnau Cabinet pdf eicon PDF 214 KB

35.

Rheolau Gweithdrefn Craffu pdf eicon PDF 303 KB

36.

Rheolau Gweithdrefnau Ariannol pdf eicon PDF 696 KB

37.

Gorchmynion Sefydlog Cytundebol a Chaffael pdf eicon PDF 1020 KB

38.

Rheolau Gweithdrefn Pwyllgor Cynllunio pdf eicon PDF 259 KB

39.

Rheolau Gweithdrefn ar gyfer Caffael neu Waredu Tir pdf eicon PDF 234 KB

40.

Rheolau Gweithdrefnau Cyflogaeth pdf eicon PDF 219 KB

41.

Rheolau Gweithdrefn Absenoldeb Teuluol pdf eicon PDF 202 KB

42.

Rheol Sefydlog Presenoldeb o Bell pdf eicon PDF 177 KB

43.

Rheol Gweithdrefn Penodi Dirprwy Aelodau pdf eicon PDF 183 KB

Rhan 5 – Codau a Phrotocolau

44.

Cod Llywodraethu Corfforaethol pdf eicon PDF 157 KB

45.

Cod Ymddygiad i Aelodau pdf eicon PDF 267 KB

46.

Cod Ymddygiad Cyflogeion pdf eicon PDF 198 KB

47.

Protocol ar Gysylltiadau Aelodau/Swyddogion pdf eicon PDF 209 KB

48.

Ymgymeriad Caerdydd pdf eicon PDF 226 KB

49.

Protocol ar Hawliau Aelodau i Wybodaeth a Dogfennau pdf eicon PDF 221 KB

50.

Atodiad - Crynodeb o Ddarpariaethau Statudol ar Fynediad at Ddogfennau pdf eicon PDF 176 KB

51.

Protocol ar gyfer Grwpiau Pob Plaid y Cyngor pdf eicon PDF 191 KB

52.

Protocol ar gyfer Gweddarlledu Cyfarfodydd Cyngor a Phwyllgorau Eraill pdf eicon PDF 208 KB

53.

Protocol ar rôl aelodau etholedig wrth ddiogelu Plant ac oedolion sy'n agored i niwed pdf eicon PDF 344 KB

54.

Cod Cynllunio Arfer Da Aelodau pdf eicon PDF 287 KB

55.

Atodiad 1 - Ffurflen Datblygiad Buddiannau pdf eicon PDF 102 KB

56.

Atodiad 2 – Siart Llif Buddiannau y gellir eu datgelu pdf eicon PDF 266 KB

57.

Atodiad 3 - Cod Ymarfer Ymweliadau Safle pdf eicon PDF 227 KB

Rhan 6 – Atodlen Talu Aelodau pdf eicon PDF 263 KB

Rhan 7 – Strwythur Rheoli pdf eicon PDF 197 KB