Agenda a Phenderfyniadau

Cabinet - Dydd Iau, 21ain Mawrth, 2024 2.00 pm

Lleoliad: YB 4, Neuadd y Sir, Cyfarfod Aml-Leoliad. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Claire Deguara 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cofnodion Cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 29 Chwefror 2024 pdf eicon PDF 219 KB

Penderfyniad:

Cymeradwywyd.

2.

Diweddariad y Cydbwyllgor Corfforaethol pdf eicon PDF 212 KB

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

 

a)    nodi'r diweddariad ar y Cyd-bwyllgor Corfforaethol fel yr amlinellir yn yr adroddiad hwn.

 

b)    dirprwyo awdurdod i'r Prif Weithredwr mewn ymgynghoriad â'r Swyddog Adran 151 a'r Swyddog Monitro i fynd i'r afael ag unrhyw faterion ariannol a chyfreithiol gweddilliol yn y drefn honno (gan gynnwys cwblhau unrhyw drefniadau), sy'n codi fel rhan o'r cyfnod pontio (yn ôl yr angen) ac awdurdodi gwasanaethau cyfreithiol i gyflawni'r holl ddogfennau angenrheidiol sy'n gysylltiedig â'r newyddiad a'r pontio i'r Cyd-bwyllgor Corfforaethol.

 

c)    nodi newyddiad y cytundebau perthnasol ar gyfer y Fargen Ddinesig o'r Corff Atebol i'r Cyd-bwyllgor Corfforaethol newydd.

 

d)    nodi nad Cyngor Caerdydd fydd y corff atebol o 1 Ebrill 2024.

 

e)    Nodi y bydd adroddiad yn y dyfodol yn cael ei gyflwyno i'r Cabinet a'r Cyngor llawn ynghylch terfynu'r Cytundeb Cydweithio a gweithredu unrhyw drefniadau newydd.

 

3.

Ymddiriedolaethau - Trefniadau Llywodraethu pdf eicon PDF 225 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

 

1.            sefydlu Pwyllgor(au) Cabinet, 'Pwyllgor Cabinet yr Ymddiriedolaethau', sy'n cynnwys 5 aelod Cabinet, gyda'r Cylchoedd Gorchwyl canlynol yn cael eu cymeradwyo:

 

‘(a) Mewn perthynas ag unrhyw Ymddiriedolaeth y mae'r Cyngor yn Ymddiriedolwr Corfforaethol ohoni, arfer holl swyddogaethau'r Cyngor fel Ymddiriedolwr Corfforaethol, gan ystyried yr holl faterion perthnasol a chyngor proffesiynol priodol, a gweithredu bob amser er budd yr Ymddiriedolaeth.

(b) Mabwysiadu unrhyw bolisïau a gweithdrefnau priodol i lywodraethu cyflawni ei swyddogaethau, gan gynnwys ond heb gyfyngiad i Bolisi a Gweithdrefn Gwrthdaro Buddiannau Ymddiriedolaeth.

(c) Bydd gofyn i bob Aelod o Bwyllgor y Cabinet wneud hyfforddiant perthnasol i’w alluogi i gyflawni ei ddyletswyddau’n iawn.’

 

2.         Yn amodol ar gymeradwyo argymhelliad 1, penodir 5 aelod Cabinet i Bwyllgor(au) Cabinet yr Ymddiriedolaethau gyda chyngor gan y Swyddog Monitro yn enwedig os bydd angen mwy nag un pwyllgor ar unrhyw adeg; a

 

3               Argymhellir y Cyngor i sefydlu Pwyllgor Ymgynghorol, 'Pwyllgor Ymgynghorol yr Ymddiriedolaethau', sy'n cynnwys 3 aelod annibynnol o'r Pwyllgor Safonau a Moeseg, gyda'r Cylch Gorchwyl canlynol:

 

‘Mewn perthynas ag unrhyw Ymddiriedolaeth y mae'r Cyngor yn Ymddiriedolwr Corfforaethol iddi ac unrhyw gynnig y mae gan y Cyngor wrthdaro buddiannau difrifol mewn perthynas ag ef, yn unol â chanllawiau'r Comisiwn Elusennau a neu gyngor cyfreithiol, i wneud argymhelliad/ion i Bwyllgor Cabinet yr Ymddiriedolaethau neu'r Cabinet ynghylch a ddylid cytuno ar y cynnig ai peidio, gydag addasiadau neu hebddynt, er budd yr Ymddiriedolaeth, gan ystyried yr holl faterion a chyngor perthnasol.'

 

4.

Caerdydd Un Blaned - Adolygiad Blynyddol pdf eicon PDF 357 KB

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

 

1)            nodi’r cynnydd a wnaed ar leihau carbon dros gyfnod Strategaeth Caerdydd Un Blaned.

 

2)            cymeradwyo dechrau'r gwaith ar "Bapur Gwyrdd" Ymateb i Newid Hinsawdd i gynnwys darlun clir o heriau, nodau a chyfleoedd buddsoddi posibl sy'n gysylltiedig â nhw.

 

5.

Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2025/26 pdf eicon PDF 166 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: pennu Trefniadau Derbyn i Ysgolion drafft 2025/2026 atodedig y Cyngor, fel y nodir ym Mholisi Derbyn 2025/2026.

 

6.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Darpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) pdf eicon PDF 301 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

 

1.               awdurdodi swyddogion i fynd ati i gyhoeddi cynigion yn unol ag adran 48 Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 i:

 

·       sefydlu Canolfan Adnoddau Arbenigol 8 lle newydd ar gyfer iechyd a lles emosiynol yn Ysgol Gynradd Baden Powell o fis Medi 2024, yn yr adeiladau presennol.

 

·       sefydlu Canolfan Adnoddau Arbenigol 8 lle ar gyfer iechyd a lles emosiynol yn Ysgol Gynradd y Tyllgoed o fis Medi 2024, yn yr adeiladau presennol. Byddai hyn yn cymryd lle'r Dosbarth Lles presennol.

 

·       sefydlu Canolfan Adnoddau Arbenigol 16 lle newydd ar gyfer iechyd a lles emosiynol yn Ysgol Gynradd Herbert Thompson o fis Medi 2025, o fewn adeiladau presennol neu adeilad newydd.  

 

·       sefydlu Canolfan Adnoddau Arbenigol 16 lle ar gyfer iechyd a lles emosiynol yn Ysgol Gynradd Lakeside o fis Medi 2024, yn yr adeiladau presennol.  Byddai hyn yn cymryd lle'r Dosbarth Lles presennol.

 

·       sefydlu Canolfan Adnoddau Arbenigol 8 lle ar gyfer iechyd a lles emosiynol yn Ysgol Gynradd Springwood o fis Medi 2024, yn yr adeiladau presennol. Byddai hyn yn cymryd lle'r Dosbarth Lles presennol.

 

·       sefydlu Canolfan Adnoddau Arbenigol 20 lle ar gyfer dysgwyr ag Anghenion Iechyd a Lles Emosiynol yn Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr o fis Medi 2024, yn yr adeiladau presennol.

 

·       sefydlu Canolfan Adnoddau Arbenigol 20 lle ar gyfer Awtistiaeth yn Ysgol Gynradd Coed Glas o fis Medi 2024, yn yr adeiladau presennol.

 

·       sefydlu Canolfan Adnoddau Arbenigol 20 lle ar gyfer Anghenion Dysgu Cymhleth a/neu Awtistiaeth yn Ysgol Gynradd Greenway o fis Medi 2024, yn yr adeiladau presennol.  

 

·       sefydlu Canolfan Adnoddau Arbenigol 20 lle ar gyfer Anghenion Dysgu Cymhleth a/neu Awtistiaeth yn Ysgol Gynradd Severn o fis Medi 2024, yn yr adeiladau presennol. 

 

2.               peidio â symud ymlaen â'r cynnig i sefydlu Canolfan Adnoddau Arbenigol 8 lle ar gyfer iechyd a lles emosiynol yn Ysgol Gymraeg Pwll Coch.

 

3.               Nodi y bydd adroddiad pellach yn cael ei roi i’r Cabinet cyn rhoi’r cynigion ar waith yn nodi manylion unrhyw wrthwynebiadau a dderbyniwyd, yr ymateb i’r gwrthwynebiadau hynny ac argymhellion i roi’r cynigion ar waith neu fel arall.

 

7.

Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai (CRT) ar gyfer 2024/25 pdf eicon PDF 217 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Mae Atodiad 4 yr adroddiad hwn wedi'i eithrio rhag cael ei gyhoeddi gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth o'r math a ddisgrifir ym mharagraffau 14 (gwybodaeth sy'n ymwneud â materion ariannol neu fusnes unrhyw berson penodol) a 21 (prawf budd y cyhoedd) rhannau 4 a 5 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972, ac ym mhob un o amgylchiadau'r achos, mae budd y cyhoedd mewn cynnal yr eithriad yn drech na budd y cyhoedd o ran datgelu'r wybodaeth.

 

Datganodd y Cynghorydd Ash Lister fuddiant personol a rhagfarnus yn yr eitem hon, gan fod perthynas yn byw mewn llety a nodir yn yr adroddiad. Gadawodd y Cynghorydd Lister y cyfarfod ac ni fu’n rhan o’r broses benderfynu.

 

PENDERFYNWYD: cymeradwyo Cynllun Busnes Cyfrif Refeniw Tai (CRT) 2024-2025 i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru.

 

8.

Gosod cladin ar Dŷ Nelson / Tŷ Loudon pdf eicon PDF 207 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Mae Atodiadau 3 a 4 i'r adroddiad hwn wedi'u heithrio rhag cael eu cyhoeddi gan eu bod yn cynnwys gwybodaeth yn unol â pharagraff 16 Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

PENDERFYNWYD:

 

1.               cymeradwyo'r llwybr caffael arfaethedig ar gyfer gosod cladin ar D? Nelson a Th? Loudoun; a chymeradwyo’r meini prawf gwerthuso a nodir yn yr adroddiad, a chytuno ar ddechrau'r broses gaffael.

 

2.               dirprwyo pob agwedd ar y broses gaffael ar gyfer y gwaith o osod cladin ar D? Nelson a Th? Loudoun (hyd at ac yn cynnwys dyfarnu contract/au ac unrhyw faterion ategol) i'r Cyfarwyddwr Tai a Chymunedau Oedolion mewn ymgynghoriad â’r Aelod Cabinet Tai a Chymunedau, y Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau a’r Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol, yn amodol ar sicrhau cymeradwyo cyllid grant priodol gan Lywodraeth Cymru.

 

9.

Materion Tir pdf eicon PDF 201 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Nid yw Atodiadau C a D yr adroddiad hwn i’w cyhoeddi am eu bod yn cynnwys gwybodaeth wedi ei heithrio yn unol â’r disgrifiad a geir ym mharagraff 14 rhan 4 a pharagraff 21 rhan 5 o Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

PENDERFYNWYD dirprwyo awdurdod i'r Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd (mewn ymgynghoriad â'r Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a Datblygu, Swyddog Adran 151 a'r Swyddog Monitro) i drafod a chytuno ar benawdau’r telerau ac ymdrin â phob agwedd ar gaffael tir yn Pengam Green a gwaredu'r tir a'r adeiladau yn Fferm New House, gan gynnwys priodoli unrhyw dir sy'n ofynnol at ddibenion ehangu mynwentydd, fel y nodir yn yr adroddiad hwn o fewn paramedrau'r cyngor prisio a ddarperir yn Atodiadau C a D.

 

10.

Strategaeth Blaenoriaeth Bysus pdf eicon PDF 1 MB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

 

1.              cymeradwyo’r ddogfen Cynllun Seilwaith Blaenoriaeth Bysus drafft, fel y nodir yn Atodiad 1.

 

2.              cymeradwyo dechrau ymgynghoriad cyhoeddus ar y Cynllun Seilwaith Blaenoriaeth Bysus.

 

3.              Dirprwyo awdurdod i'r Cyfarwyddwr Trafnidiaeth, Cynllunio a'r Amgylchedd ar y cyd â'r Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth i wneud mân ddiwygiadau i'r Cynllun Seilwaith Blaenoriaeth Bysiau a llunio rhaglen o brosiectau blaenoriaeth bysiau y gellir eu cyflawni ac ymgysylltu perthnasol â rhanddeiliaid allweddol, ac i symud ymlaen i gyflawni'r prosiectau allweddol hynny.

 

4.              Nodir y bydd pob nodwedd sy’n gysylltiedig â phrosiect trafnidiaeth sy'n cael ei chynnwys, a/neu ei chynhyrchu o'r Cynllun Seilwaith Blaenoriaeth Bysus, yn amodol ar geisiadau cyllido llwyddiannus, ymgynghoriad cyhoeddus, dichonoldeb dylunio, asesiadau (gan gynnwys Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb AEG) a Gorchmynion Rheoli Traffig (GRhT).

 

11.

Cledrau Croesi Caerdydd Cam 1 pdf eicon PDF 864 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ddylid cyhoeddi Atodiad 1 yr adroddiad hwn gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth a eithriwyd o’r math a ddisgrifir ym Mharagraff 14 (Gwybodaeth sy’n ymwneud â materion ariannol neu fusnes unrhyw berson penodol gan gynnwys yr awdurdod sy’n cadw’r wybodaeth honno) Rhan 4 ac yn bodloni’r prawf budd y cyhoedd ym mharagraff 21 Rhan 5 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

PENDERFYNWYD:

 

1.           awdurdodi lansio Tendr Cam 2 Cyfranogiad Contractwyr Cynnar (ECI) ar gyfer Cam 1A o Brosiect Cledrau Croesi.

 

2.           dirprwyo awdurdod i'r Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd i ddyfarnu Cam 1 Cyfnod Dylunio ECI i'r cynigydd llwyddiannus gan ddefnyddio'r meini prawf gwerthuso a nodir ym Mharagraff 11 yr adroddiad hwn.

 

3               Nodir y bydd Cam 2 yr ECI yn amodol ar gymeradwyaeth cabinet yn y dyfodol. Bydd hyn yn seiliedig ar gytundeb o bris cost targed yn dilyn proses Cam 1.

 

4.           dirprwyo awdurdod i Gyfarwyddwr PTE (fel Uwch Berchennog Cyfrifol (UBC) a Chadeirydd y Bwrdd y Rhaglen) i symud ymlaen gyda'r holl broses ymgynghori ac ymgysylltu sy'n gysylltiedig â Phrosiect Cledrau Croesi Cam 1.

 

12.

Rhan A Dogfen Polisi Cynnal a Chadw Priffyrdd wedi’i Diweddaru (2024) pdf eicon PDF 216 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: cymeradwyo Rhan A Dogfen Polisi Cynnal a Chadw Priffyrdd wedi'i ddiweddaru (2024) fel y polisi rheoli presennol ar gyfer y swyddogaeth hon.

 

13.

Adnewyddu cytundeb trwydded 3 blynedd Microsoft pdf eicon PDF 132 KB

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

 

1)              Ei gymeradwyo mewn egwyddor i'r Cyngor gaffael ei adnewyddiad meddalwedd Microsoft trwy naill ai gytundeb fframwaith Cynhyrchion Technoleg a Gwasanaethau Cysylltiedig Gwasanaeth Masnachol y Goron (CCS) (gan ddefnyddio agregiad Microsoft Gwanwyn 2024 - NFC166), neu (ii) Gytundeb Fframwaith Cynnyrch a Gwasanaethau TG GCLlC (Gwasanaeth Cyflawni Llywodraeth Cymru) / GCC (Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol).

 

2)              dirprwyo awdurdod i’r Cyfarwyddwr Corfforaethol, Adnoddau mewn ymgynghoriad â’r Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad a’r Swyddog Monitro i benderfynu pa fframwaith i’w ddefnyddio ac ymdrin yn gyffredinol â phob agwedd ar y broses gaffael a materion cysylltiedig hyd at ac yn cynnwys dyfarnu'r contract.

 

14.

Datganiad ar Bolisïau Tâl 2024/25 pdf eicon PDF 261 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 

Datganodd Paul Orders, Sarah McGill, Chris Lee, Debbie Marles a Tracey Thomas fuddiant personol ac ariannol yn yr eitem hon.  Gadawodd Paul Orders, Sarah McGill, Chris Lee y cyfarfod.  Arhosodd Debbie Marles a Tracey Thomas yn y cyfarfod tan y pwynt penderfynu er mwyn ateb unrhyw gwestiynau technegol.

 

PENDERFYNWYD: argymhell i’r Cyngor

 

1.               I gadarnhau bod y  penderfyniad i gytuno ar y Datganiad Polisi Tâl hwn yn gytundeb i weithredu'r codiadau cyflog costau byw a bennir gan y corff negodi perthnasol sy’n weithredol o 1 Ebrill 2024, fel y rhoddwyd cyfrif amdano yn y Gyllideb a bennwyd ac y cytunwyd arno gan y Cyngor ar 7 Mawrth 2024.  

 

2.               I bennu bod unrhyw oblygiadau ariannol ychwanegol sy'n deillio o'r cytundebau cyflog cenedlaethol a benderfynir ar ôl y dyddiad hwn na ellir eu bodloni o fewn Cyllideb Refeniw y Cyngor yn cael eu cyfeirio at y Cyngor i'w hystyried a'u penderfynu.

 

3.               cymeradwyo'r Datganiad Polisi Tâl (2023/24) atodedig yn Atodiad 1.