Agenda a Phenderfyniadau

Cabinet - Dydd Iau, 11eg Mehefin, 2020 12.00 pm

Lleoliad: Neuadd y Sir

Cyswllt: Jo Watkins 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ailgychwyn, Adfer, Adnewyddu: Y Camau Nesaf Ar Gyfer Caerdydd Yn ystod Argyfwng Covid-19 pdf eicon PDF 470 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

 

1.   i’r strategaeth Ailgychwyn, Adfer, Adnewyddu a amlinellir yn yr adroddiad hwn gael ei chymeradwyo;

 

2.   nodir y dull o ailgychwyn gwasanaethau'r cyngor a amlinellir yn Atodiad 1 a dylid dirprwyo awdurdod i'r Prif Weithredwr, mewn ymgynghoriad â'r arweinydd, i ailgychwyn gwasanaethau yn unol â chanllawiau Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru ac iechyd y cyhoedd sy'n newid.

 

3.   bod y Prif Weithredwr, mewn ymgynghoriad â'r arweinydd, yr Aelod Cabinet dros gyllid, moderneiddio a pherfformiad, a Swyddog Adran 151, yn cael yr awdurdod i ddyrannu adnoddau, o fewn y fframwaith cyllidebol, i gefnogi ymateb y Cyngor i'r argyfwng pandemig ac economaidd sy'n parhau; 

 

4.   dylid nodi'r strategaeth gaffael er mwyn sicrhau bod cyflenwad o PPE yn cael ei gyflenwi am ddeuddeg wythnos a bod awdurdod yn cael ei ddirprwyo i'r Swyddog Adran 151, mewn ymgynghoriad â Chyfarwyddwr y gwasanaethau cymdeithasol i gymryd y camau angenrheidiol i sicrhau cyflenwadau o fewn y fframwaith cyllidebol;

 

5.   cymeradwyo 'Ymateb Covid-19-Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth' rhwng y Cyngor a'r Undebau Llafur sydd ynghlwm fel Atodiad 2

 

 

6.   Mae'r gwaith o sefydlu 'Tasglu Adfer' o dan arweiniad y Cabinet i oruchwylio ymateb y Cyngor i'r argyfwng economaidd yn cael ei nodi.

 

2.

Ymateb Cyngor Caerdydd i Argyfwng COVID-19 o Bersbectif Rheolaeth Ariannol pdf eicon PDF 776 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

 

1.     mae'r camau a gymerwyd gan y Cyngor hyd yn hyn mewn ymateb i'r argyfwng COVID-19 a'r materion ariannol a gofnodwyd a phenderfyniadau a wnaed yn ystod y cyfnod hwn i'w nodi

 

2.     mae'r asesiad o effeithiau gwariant ac incwm sy'n deillio o COVID-19 yn ystod chwarter cyntaf y flwyddyn ariannol hon (hyd at 30 Mehefin 2020) yn cael ei nodi.

 

3.     Nodir bod gwariant ac effeithiau incwm sy'n deillio o'r camau a gymerwyd mewn ymateb i COVID-19 yn cael eu hawlio gan Lywodraeth Cymru ac fel y cyfryw caiff unrhyw benderfyniadau eu hystyried o fewn y fframwaith cyllidebol presennol.

 

4.     Nodir bod adroddiad pellach yn cael ei baratoi sy'n nodi sefyllfa alldro cyllidebol gwasanaethau'r Cyngor ar gyfer 2019/20. 

 

5.     dylid derbyn diweddariadau pellach ar sefyllfa monitro cyllideb gwasanaethau'r Cyngor ar gyfer 2020/21 fel y bo'n briodol.

 

6.     dylid paratoi adroddiad pellach yn nodi cynllun ariannol tymor canolig wedi'i ddiweddaru sy'n adlewyrchu unrhyw newidiadau mewn darpariaeth gwasanaeth o ganlyniad i COVID-19 yn ogystal â'r diweddariadau arferol o ragdybiaethau ariannol allweddol.   

 

3.

Ymateb i effaith Covid-19 ar Raglen Cyflenwi Tai Cyngor Caerdydd. pdf eicon PDF 451 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ymateb i Effaith Covid-19 ar Raglen Cyflenwi Tai Cyngor Caerdydd

 

Ni chyhoeddir Atodiad 3 yr adroddiad hwn gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig o’r math a ddisgrifir ym Mharagraffau 14 a 21 Rhan 5 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

PENDERFYNWYD:

 

1     Ei gymeradwyo mewn egwyddor, yn amodol ar ganlyniad boddhaol gwiriadau diwydrwydd dyladwy manwl gan yr awdurdod, i'r cais gan Wates i gaffael eiddo heb ei gwerthu yng Ngham 1 o safleoedd byw Caerdydd fel y manylir yn yr adroddiad hwn, fel ymateb uniongyrchol i effaith Covid-19.

 

2     Awdurdod dirprwyedig yn cael ei roi i'r Cyfarwyddwr Corfforaethol dros bobl a chymunedau mewn ymgynghoriad â'r Aelod Cabinet dros dai a chymunedau yn dilyn canlyniad boddhaol gwiriadau diwydrwydd dyladwy manwl gan yr awdurdod a cymeradwyaeth ffurfiol gan y Swyddog Adran 151 mewn ymgynghoriad â'r Aelod Cabinet dros gyllid i gwblhau'r cytundeb prynu mewn perthynas â phrynu'r eiddo sydd heb ei gwerthu fel y'i disgrifir yn yr adroddiad hwn

 

3     dylid nodi'r dull amlinellol a nodir yn yr adroddiad o ran safleoedd datblygu tai yn y dyfodol ac y bydd y dull gweithredu yn llywio adroddiadau penodol ar y cynllun datblygu tai y bwriedir eu hystyried yn ddiweddarach yn 2020.

 

4.

Strategaeth Adfer Caerdydd pdf eicon PDF 668 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 

PENDERFYNWYD:  y caiff y cynigion a amlinellir yn yr adroddiad hwn ac yn Atodiad 1 eu nodi a'u cymeradwyo a'u dirprwyo gan yr awdurdod i'r Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a'r Amgylchedd a'r Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd, mewn ymgynghoriad ag arweinydd y Cyngor, yr Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth, yr Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a datblygu, y Swyddog A151 a'r Swyddog Cyfreithiol i ddatblygu a gweithredu cynlluniau manwl.