Agenda a Phenderfyniadau

Cabinet - Dydd Iau, 24ain Ionawr, 2019 2.00 pm

Lleoliad: Neuadd y Sir

Cyswllt: Jo Watkins 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cofnodion y Cyfarfod Cabinet a gynhaliwyd ar 13 Rhagfyr 2018 pdf eicon PDF 153 KB

Penderfyniad:

Wedi’u cytuno

 

2.

Diwygio Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru pdf eicon PDF 152 KB

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:  

 

1.      nodi Papur Gwyn ac ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ynghylch diwygio Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru; a

 

2.      dirprwyo awdurdod i’r Prif Weithredwr, mewn ymgynghoriad ag Arweinydd y Cyngor, i gymeradwyo ymateb i Lywodraeth Cymru gan nodi barn y Cyngor ar gynigion y Papur Gwyn.

 

3.

Ysgolion yr 21ain Ganrif, Band B: Ysgol Uwchradd Fitzalan Newydd pdf eicon PDF 227 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Mae Atodiad 10 wedi’i eithrio o gael ei gyhoeddi gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth yn ôl paragraff 16 Deddf Llywodraeth Leol Act 1972

 

PENDERFYNWYD:

 

1.   nodi’r ymatebion a ddaeth i law yn ystod yr ymarfer ymgysylltiad cyhoeddus ynghylch y cynnig i roi adeilad ysgol newydd sbon i Ysgol Uwchradd Fitzalan

 

2.   dirprwyo’r awdurdod i’r Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes mewn ymgynghoriad â’r Aelodau Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau, a Chyllid, Moderneiddio a Pherfformiad, Cyfarwyddwr Llywodraethiant a Gwasanaethau Cyfreithiol, a’r Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau) i bennu holl agweddau ar y broses gaffael (gan gynnwys, er mwyn osgoi amheuaeth, llunio’r holl ddogfennaeth sy’n ymwneud â chaffael a’r meini prawf dethol a dyfarnu, dechrau’r broses gaffael tan ddyfarnu’r contractau) ar gyfer yr ysgol newydd sbon.

 

4.

Perfformiad Ysgolion Caerdydd yn 2017-18 pdf eicon PDF 347 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: nodi perfformiad ysgolion Caerdydd ar gyfer y flwyddyn academaidd 2017/2018

5.

Adroddiad ar Gynnydd y Bwrdd Diogelu Corfforaethol pdf eicon PDF 127 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: cymeradwyo Adroddiad Cynnydd Diogelu Corfforaethol y Bwrdd Diogelu Corfforaethol (Atodiad A)

6.

Polisi'r Bwrdd Diogelu Corfforaethol pdf eicon PDF 122 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: cymeradwyo Polisi Diogelu Corfforaethol Cyngor Caerdydd (2018-2021), gan gynnwys Datganiad Caethwasiaeth Fodern y Cyngor.

7.

Ardrethi Annomestig Cenedlaethol - Dileu Dyledion pdf eicon PDF 145 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Mae Atodiadau A a B i’r adroddiad hwn wedi’u heithrio rhag cael eu cyhoeddi drwy rinwedd paragraff 14 Rhan 4 a pharagraff 21 Rhan 5 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972

 

PENDERFYNWYD: rhoi awdurdod i ddileu dyledion sy’n dod i £527,447.35

 

 

 

8.

Papur Gwyn Stretegaeth Economaidd Ddrafft pdf eicon PDF 128 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: cymeradwyo’r gwaith o gyhoeddi “Papur Gwyn” Strategaeth Economaidd Drafft cyn iddo gael ei gymeradwyo’n swyddogol gan y Cabinet er mwyn gallu cyflwyno’r adroddiad hwn, a dadlau’r “Papur Gwyn” drafft, yng Nghyfarfod Llawn y Cyngor ym mis Ionawr 2019

9.

Y Gwasanaeth Byw â Chymorth i Oedolion ag Anabledd Dysgu pdf eicon PDF 169 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

 

1.      cytuno i’r dull cyffredinol arfaethedig o ail-gomisiynu gwasanaethau byw â chymorth i oedolion ag anabledd dysgu; a

 

2.          dirprwyo awdurdod i Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol mewn ymgynghoriad â’r Aelod Cabinet (Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant), Swyddog 151 y Cyngor a Swyddog Monitro’r Cyngor, i bennu holl agweddau ar y broses gaffael a’r model byw â chymorth (gan gynnwys cymeradwyo’r meini prawf gwerthuso i’w ddefnyddio, ac awdurdodi’r gwaith o ddyfarnu contractau) a’r holl faterion cysylltiedig eraill sy’n ymwneud â chaffael.

 

10.

Canllaw Cynllunio Atodol ar Lety i Fyfyrwyr a Fflatiau pdf eicon PDF 146 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: argymell i’r Cyngor gymeradwyo’r Canllawiau Cynllunio Atodol canlynol fel y’u diwygiwyd  a’u hatodwyd i’r adroddiad hwn:

 

·           Addasu Fflatiau

·           Llety i Fyfyrwyr

 

11.

Derbyn Adroddiad y Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc a'r Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymuned ac Oedolion o'r enw 'Atal Pobl Ifanc rhag Ymgymryd â Delio Cyffuriau' pdf eicon PDF 1 MB

Penderfyniad:

RESOLVED: that the report of Children and Young People Scrutiny Committee & Community and Adult Services Scrutiny Committee entitled 'Preventing Young People's Involvement in Drug Dealing' be received and a response be provided by April 2019

 

 

12.

Adroddiad y Pwyllgor Craffu ar yr Economi a Diwylliant o'r enw 'Gweithdai a Safleoedd Arloesi'r Cyngor' pdf eicon PDF 1 MB

Penderfyniad:

RESOLVED: that the Report of Economy & Culture Scrutiny Committee entitled 'Council Workshops & Innovation Premises' be received and a response be provided by April 2019