Agenda, Penderfyniadau a Chofnodion

Cabinet - Dydd Iau, 2ail Tachwedd, 2017 2.00 pm

Lleoliad: Neuadd y Sir

Cyswllt: Jo Watkins 

Eitemau
Rhif Eitem

39.

Cofnodion Cyfarfod Cabinet a gynhaliwyd ar 12 Hydref 2017 pdf eicon PDF 126 KB

Penderfyniad:

Approved

Cofnodion:

PENDERFYNWYD: bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Hydref yn cael eu cymeradwyo

 

40.

Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir pdf eicon PDF 125 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

RESOLVED: that the Shared Regulatory Services Annual Report 2016-17 be noted

 

Cofnodion:

Derbyniodd y Cabinet Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir ar gyfer 2016-17. Roedd yr adroddiad yn amlinellu’r penderfyniad a wnaed gan Gydbwyllgor y Gwasanaeth Rheoliadol a Rennir yn ystod y flwyddyn ynghyd â pherfformiad a sefyllfa ariannol y Gwasanaeth.

 

PENDERFYNWYD: nodi Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir ar  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 40.

41.

Adroddiad Cwynion Blynyddol Cyngor Caerdydd 2016 - 17 pdf eicon PDF 109 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

RESOLVED: that the  contents of the report be noted

 

Cofnodion:

Cafodd y Cabinet adroddiad yn amlinellu manylion am gwynion a chanmoliaethau corfforaethol a dderbyniodd y Cyngor yn ystod 2016-17. Adroddwyd bod nifer y cwynion wedi gostwng 23.5% o’i gymharu â’r flwyddyn gynt a’r canmoliaethau wedi cynyddu 43.1%.

 

PENDERFYNWYD: y byddai cynnwys yr adroddiad yn cael ei nodi

 

42.

Adroddiad Canol Blwyddyn Rheoli'r Trysorlys pdf eicon PDF 110 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Annexes A & B to Appendix 1 to this report are not for publication as they contain exempt information of the description in Paragraphs 14 and 21 of Schedule 12A of the Local Government Act 1972.

 

RESOLVED: that the report be noted and  Council be recommended to note the Treasury Management Mid Year Report 2017-18 (Appendix 1)

 

Cofnodion:

Ni fydd Atodiadau A a B i Atodiad 1 yr adroddiad hwn yn cael eu cyhoeddi gan eu bod yn cynnwys gwybodaeth sydd wedi’i heithrio dan y disgrifiad a geir ym Mharagraffau 14 a 21 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Ystyriodd y Cabinet Adroddiad Canol Blwyddyn Rheoli’r Trysorlys a  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 42.

43.

Cynigion Cyllidebol 2018/19 i Ymgynghori Arnynt pdf eicon PDF 172 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

RESOLVED: that

 

(1)   the budget savings proposals as attached at Appendix 2 to the report be agreed as the Cabinet’s Budget Savings Proposals for Consultation.

 

(2)   It be noted that the formal budget consultation will commence on the 2 November 2017 and run until 14 December 2017. The results of the consultation process will be considered by Cabinet as part of preparing their final 2018/19 budget proposal.

 

(3)   It be noted that the Chief Executive as Head of Paid Service will be issuing all necessary statutory and non-statutory employment consultations in respect of the staffing implications of the proposals.

 

(4)   authority be delegated to the Corporate Director for Resources, in consultation with the Cabinet Member for Finance, Modernisation and Performance, to make minor amendments to the typographical text and supporting statistics in the “Changes for Cardiff” Consultation document prior to publication for formal consultation.

 

 

Cofnodion:

Derbyniodd y Cabinet adroddiad oedd yn cynnwys diweddariad ar yr angen i leihau’r Gyllideb ar gyfer 2018/19 oedd yn cynnwys manylion o’r setliad llywodraeth leol cychwynnol. Adroddwyd bod y setliad cychwynnol yn nodi cynnydd ariannol ar AEF o 0.2% oedd yn cynnwys cyfrifoldeb newydd yn ymwneud ag atal digartrefedd. Roedd  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 43.