Manylion y penderfyniad

Cyfrifo Sylfaen y Dreth Gyngor

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Ydy

Diben:

Mae gan y Cyngor rwymedigaeth statudol i gytuno i’r sylfaen Dreth Gyngor erbyn 31 Rhagfyr bob blwyddyn.   Mae’r penderfyniad wedi’i ddirprwyo i'r Cabinet.

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

 

(1) cymeradwyo cyfrifiad sail dreth y Cyngor ar gyfer blwyddyn 2020/21;

 

(2) yn unol â’r adroddiad hwn ac yn unol â Rheoliadau Awdurdodau lleol (Cyfrifo Sail Dreth) (Cymru) 1995, fel y’u diwygiwyd, y swm a gyfrifwyd gan Gyngor Caerdydd fel Sail Dreth y Cyngor ar gyfer 2020/21 fydd 147,277;

 

(3) yn unol â’r adroddiad hwn ac yn unol â Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sail Dreth) (Cymru) 1995, fel y’u diwygiwyd y swm a gyfrifwyd gan Gyngor Caerdydd fel Sail Dreth y Cyngor ar gyfer 2020/21 yn yr ardaloedd cymuned sy’n destun praesept fydd fel a ganlyn;

Llys-faen

2,499

Pentyrch        

3,316

Radur

3,841

Sain Ffagan

1,592

Pentref Llaneirwg

2,047

Tongwynlais

820

 

(4)     y trefniadau ar gyfer talu praeseptau yn 2020/21 i Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru i fod drwy randaliadau cyfartal ar ddiwrnod olaf pob mis o fis Ebrill 2020 hyd fis Mawrth 2021 a’r cynghorau Cymuned i fod drwy un taliad ar 1 Ebrill 2020, ac ar yr un sail a hwnnw a ddefnyddiwyd yn 2019/20 ac i’r awdurdodau praesepu gael eu hysbysu yn unol a hynny.

 

Dyddiad cyhoeddi: 20/12/2019

Dyddiad y penderfyniad: 19/12/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 19/12/2019 - Cabinet

Effeithiol O: 04/01/2020

Dogfennau Cefnogol: