Cyfarfodydd, rhaglenni a chofnodion

Yn yr adran hon gallwch edrych ar ystod eang o wybodaeth a dogfennau yn ymwneud â phrosesau penderfynu’r cyngor, dysgu am gyfarfodydd y cyngor sy'n dod a’r penderfyniadau a chael manylion am eich cynrychiolwyr gwleidyddol lleol.


Gwybodaeth ynglyn a cyfarfodydd pwyllgorau

Gwybodaeth ynghylch Cyngor, y Cabinet a chyfarfodydd. Gallwch ddod o hyd i'r agendâu, cofnodion cyfarfodydd blaenorol, yn ogystal ag adroddiadau swyddogion a drafodwyd mewn cyfarfodydd blaenorol. Darperir gwybodaeth hefyd ar ddyddiadau cyfarfodydd y dyfodol, a materion fydd yn cael eu trafod yn y dyfodol.

App modern.gov ar gael
Gallwch weld dogfennau pwllgor cyhoeddus ar eich iPad or Dyfais Android or Playbook Blackberry gyda’r app modern.gov am ddim.


Pwyllgor Safonau a Moeseg

Mae Cyngor Caerdydd eisiau penodi Aelodau Annibynnol newydd i'w Bwyllgor Safonau a Moeseg.

Mae’r Pwyllgor Safonau a Moeseg yn chwarae rôl bwysig yn y gwaith o hyrwyddo a chynnal safonau ymddygiad uchel ar gyfer aelodau etholedig Cyngor Caerdydd a’r chwe Chyngor Cymuned yn ei ardal. Os ydych chi’n gwerthfawrogi democratiaeth leol, yn ymrwymo i wasanaeth cyhoeddus ac yn meddu ar y gallu i fod yn annibynnol, gwrthrychol a chadarn, efallai mai chi yw’r person cywir ar gyfer y rôl hon.

Ar hyn o bryd nid oes gan aelodau cymunedau lleiafrifol ethnig na phobl anabl gynrychiolaeth ddigonol yn y Pwyllgor, felly mae croeso arbennig i aelodau o’r grwpiau hyn ymgeisio, er y caiff yr holl geisiadau eu trin yn ôl eu teilyngdod. Pecyn Cais

Cynrychiolwyr etholedig

Manylion am ASau, ASEau a chynghorwyr y cyngor.

Sut i gymryd rhan

Mae hefyd yn bosibl i danysgrifio i ddiweddariadau er mwyn derbyn gwybodaeth drwy e-bost yngl?n â materion penodol a chyfarfodydd pwyllgor.

Cyrff allanol

Manylion cyswllt ar gyfer cynrychiolwyr y cyngor ar gyrff a fforymau allanol sy'n annibynnol gan y cyngor

I weld dogfennau ar ffurf pdf bydd angen y meddalwedd Adobe Acrobat Reader am ddim i chi.