Manylion y mater

Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2021/22

Yn unol ag Adran 89 Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 2998 a Rheoliadau Addysg (Penderfynu ar Drefniadau Derbyn) (Cymru) 2016, gofynnir i'r Cyngor adolygu'r Polisi Derbyn i Ysgolion bob blwyddyn.

Fel rhan o hyn, mae’r Cyngor wedi ymgynghori ar newidiadau arfaethedig i’r Polisi Derbyn i Ysgolion 2021/22 a newidiadau i ddalgylchoedd rhai ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg. 

Rhaid penderfynu ar Drefniadau Derbyn i Ysgolion er mwyn eu rhoi ar waith ym mis Medi 2021

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r farn a fynegwyd yn ystod yr ymgynghoriad, ynghyd ag argymhellion ar sut y dylid bwrw ymlaen.

Math o fusnes: Key

Statws: Ar gyfer Penderfyniad

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/03/2020

Angen Penderfyniad: 19 Maw 2020 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes

Eitemau Agenda