Manylion y mater

Rheoli Ansawdd Aer Lleol - Adroddiad Blynyddol ar Gynnydd Ansawdd Aer

Dan Adran 82 Deddf Amgylchedd 1995 mae gan bob awdurdod lleol rwymedigaeth i adolygu ac asesu ansawdd aer yn eu hardaloedd yn rheolaidd, a phennu p’un a yw amcanion ansawdd aer yn debygol o gael eu cyflawni ai peidio.   Fe wnaeth yr adroddiad hwn fodloni’r meini prawf uchod gan archwilio canlyniadau'r broses monitro ansawdd aer a wnaed ledled Caerdydd yn ystod 2018..

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy (yn amodol ar galw i mewn)

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

Angen Penderfyniad: 21 Tach 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Penderfyniadau

Eitemau Agenda