Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth yngl?n â’r hyn y mae cyrff penderfynu'r cyngor wedi'i benderfynu yn ddiweddar.

Neu gallwch ymweld â thudalen penderfyniadau swyddogion ar gyfer gwybodaeth am benderfyniadau y mae swyddogion penodol y cyngor wedi'u.

Gallwch hefyd edrych ar grynoadau o’n penderfyniadau.

Cofrestrau Penderfyniad / nid Rhybuddion yn cael eu cyfieithu fel mater o drefn, Os oes angen fersiwn Cymraeg cysylltwch รข'r Swyddfa Cabinet ar 02920 872396

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd

07/11/2019 - Ymgymryd ag ymarferiad caffael drwy weithdrefn agored i benodi contractwr i adeiladu 16 o gartrefi cyngor newydd yn Caldicot Road, Caerau. ref: 1194    Argymhellion Cymeradwy

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a Chymunedau

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 08/11/2019

Effeithiol O: 20/11/2019

Penderfyniad:

Ni chyhoeddir atodiad  yr adroddiad hwn gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth o’r math a ddisgrifir ym Mharagraffau 154 a 21 rhannau 4 a 5 Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Cytunwyd: Ymgymryd ag ymarferiad caffael drwy weithdrefn agored i benodi contractwr i adeiladu 16 o gartrefi cyngor newydd yn Caldicot Road, Caerau.


31/10/2019 - Caffael 9 Womanby Street, Caerdydd. CF10 1 BR ref: 1193    Argymhellion Cymeradwy

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 08/11/2019

Effeithiol O: 20/11/2019

Penderfyniad:

Ni chaiff atodiadau yr adroddiad eu cyhoeddi oherwydd eu bod yn cynnwys gwybodaeth a eithrir ym mharagraff(au) 4 Rhan 4 a 21 Rhan 5 Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

 

 

Cytunwyd: Bod y Cyngor yn mynd i opsiwn gyda’r lesddeiliaid hirdymor am 18 mis ac yn mynd i gytundeb amodol ar gyfer prydles gyda’r is-denant arfaethedig.

 


23/10/2019 - Ymyrraeth yn Ysgol Gynradd Gatholig Sain Pedr ref: 1192    Argymhellion Cymeradwy

Cytunwyd: Bod Llywodraethwr Ychwanegol (Mrs Shashikala Mansfield) yn cael ei phenodi i gorff llywodraethu Ysgol Gynradd Gatholig San Pedr yn unol ag Adran 6 Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 08/11/2019

Effeithiol O: 20/11/2019

Penderfyniad:

 

Cytunwyd: Bod Llywodraethwr Ychwanegol (Mrs Shashikala Mansfield) yn cael ei phenodi i gorff llywodraethu Ysgol Gynradd Gatholig San Pedr yn unol ag Adran 6 Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru)