Cofrestr datgan cysylltiadau

Cynghorydd Joel Williams

Adran 1: Buddiannau Ariannol: Rwyf i, Cynghorydd Joel Williams , Aelod o Gyngor Dinas a Sir Caerdydd yn datgan y buddiannau ariannol canlynol:

1. Rhowch fanylion unrhyw waith neu fusnes rydych yn ei wneud.
Enw Cyflogwr neu gorff Disgrifiad o’ch Gwaith
Perchennog Perchennog cyfeirlyfr busnes (Diffiniwyd Hen Laneirwg) yn gweithredu'n rhan o gylch gwaith daearyddol Cyngor Caerdydd
Ad hoc Llawrydd Ymgysylltu Cyfryngau
Arbenigwyr AD Ward Maunder Gwaith Ymgynghori
Cymdeithas Geidwadol Gogledd Caerdydd Gwaith Swyddfa
BCB International Press Relations
Joel Williams Limited Other letting and operating of own or leased real estate
2. Nodwch enw’r person sydd yn eich cyflogi neu wedi eich penodi, enw unrhyw gwmni rydych yn bartner ynddo a/neu enw unrhyw gwmni rydych yn Gyfarwyddwr cyflogedig arno.
Enw’r Person neu Gorff sy’n Talu
Hunangyflogedig
Arbenigwyr AD Ward Maunder
Ad hoc diddordebau cyfryngau
BCB International
3. Nodwch enw unrhyw berson (ac eithrio Cyngor Sir, Cyngor Bwrdeistref, Cyngor Cymuned, Awdurdod Tân neu Awdurdod Parc Cenedlaethol) sydd wedi eich talu naill ai yn gysylltiedig â’ch ethol neu unrhyw gostau eraill oherwydd eich dyletswyddau fel Aelod.
Enw’r Person sy’n Talu
Cangen Pontprennau a Phentref Llaneirwg y Ceidwadwyr
Asiant: Dennis Matthews (Cadeirydd - Ceidwadwyr Pontprennau a Llaneirwg)
Cymdeithas Geidwadol Gogledd Caerdydd
4. Nodwch enw unrhyw gorff corfforaethol y mae ganddo le busnes neu dir yn ardal y Cyngor y mae gennych fuddiant ariannol ynddo mewn ffurf cyfrannau gwerthadwy â gwerth enwol dros £25,000 neu ganfed o holl gyfalaf cyfrannau dosbarthedig y corff hwnnw.
Enw’r Corff Corfforaethol
Dim
5. Disgrifiwch unrhyw gytundeb am nwyddau, gwasanaethau neu waith a wnaed rhwng y Cyngor a chithau neu gwmni yr ydych yn bartner ynddo, cwmni yr ydych yn gyfarwyddwr cyflogedig arno neu gorff fel y disgrifir ym mharagraff (d) uchod.
Disgrifiad o’r cytundeb
Cyfarwyddwr a Ymddiriedolaeth Diverse Cymru.
Director and Trustee of Catref Care Homes
6. Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (a fydd yn ddigon i adnabod y lleoliad) o unrhyw dir y mae gennych fuddiant ariannol ynddo* ac sydd yn ardal y Cyngor. (*Hynny yw, rydych yn berchennog, landlord neu denant tir neu eiddo (gan gynnwys eich cartref) ac eithrio mewn ymddiriedolaeth).
Cyfeiriad/Disgrifiad o’r Eiddo Natur eich Buddiant yn yr Eiddo
Glengarrif, Tyr Winch Road, Pentref Llaneirwg, Caerdydd, CF3 5UX Hafan Teulu
Bramblewood, Mill Lane, Pentref Llaneirwg, Caerdydd, CF3 5US Hafan Teulu
Fflat 25. Tŷ Kenilworth. Heol y Porth, Caerdydd, CF10 1DJ Perchennog
7. Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (a fydd yn ddigon i adnabod y lleoliad) o unrhyw dir y mae’r Cyngor yn landlord arno ac mae’r tenant yn gwmni yr ydych yn bartner ynddo, cwmni yr ydych yn Gyfarwyddwr arno neu gorff fel y disgrifir ym mharagraff (d) uchod.
Cyfeiriad/Disgrifiad o’r Eiddo Natur eich Buddiant yn yr Eiddo
Dim -
8. lleoliad) o unrhyw dir yn ardal y Cyngor y mae gennych drwydded (unigol neu ar y cyd ag eraill) i'w feddiannu am 28 diwrnod neu hirach.
Cyfeiriad/Disgrifiad o’r Eiddo
Dim

Adran 2: Buddiannau Eraill: Nodwch a ydych yn aelod o, neu’n dal swydd rheoli cyffredinol neu reolwr mewn unrhyw:

9. Gorff y mae’r Cyngor yn eich penodi neu’n eich enwebu i fod yn rhan ohono fel cynrychiolydd.
Enw’r Corff Swydd
Corff Llywodraethu Ysgol Arbennig The Hollies Llywodraethwr yr Awdurdod Lleol
Ysgol Gynradd Oakfield Llywodraethwr yr Awdurdod Lleol
Llys Prifysgol Caerdydd Cynrychiolydd y Cyngor
Awdurdod Tân ac Achub De Cymru Cynrychiolydd y Cyngor
10. Awdurdod cyhoeddus neu gorff sy’n gweithredu dyletswyddau cyhoeddus.
Enw’r Corff Swydd
Cyngor Cymuned Llaneirwg Hen Aelod Etholedig
11. Cwmni, cymdeithas gofrestredig, elusen neu gorff sy'n gweithredu at ddibenion elusennol.
Enw’r Corff Swydd
Eglwys y Bedyddwyr, Llaneirwg aelod
Cymdeithas Pentref Llaneirwg aelod
School Budget Forum Cynrychiolydd Ysgolion Arbennig
Cymdeithas Llywodraethwyr Caerdydd aelod
12. Corff y mae ei brif ddibenion yn cynnwys dylanwadu ar farn neu bolisi cyhoeddus.
Enw’r Corff Swydd
Cymdeithas Geidwadol Gogledd Caerdydd Aelod ac Ysgrifennydd
Cangen Pontprennau a Phentref Llaneirwg y Ceidwadwyr Aelod a Dirprwy Gadeirydd
Keep Us Rural Ltd - grŵp gweithredu hybu mathau cynaliadwy o ynni adnewyddadwy aelod
Grŵp Gweithredu Pentref Llaneirwg Is-gadeirydd (grŵp gweithredu segur ar hyn o bryd)
Diverse Cymru Cyfarwyddwr ac Ymddiriedolwr
Plaid Geidwadol Cymru aelod
Cartrefi Gofal Caerdydd Cyfarwyddwr ac Ymddiriedolwr
13. Undeb Llafur neu gymdeithas broffesiynol
Enw’r Corff Swydd
Cymdeithas Cynghorwyr Geidwadol aelod
14. Clwb preifat, cymdeithas neu gymdeithas sy’n gweithredu yn ardal yr Awdurdod.
Enw’r Corff Swydd
Calonnau Cymru - Elusen y Galon yng Nghymru Noddwr
Posau Awtistiaeth Llysgennad
Balls to Cancer - Elusen Canser Dynion Llysgennad
Clwb David Lloyds aelod