Cofrestr datgan cysylltiadau

Cynghorydd John Lancaster

Adran 1: Buddiannau Ariannol: Rwyf i, Cynghorydd John Lancaster , Aelod o Gyngor Dinas a Sir Caerdydd yn datgan y buddiannau ariannol canlynol:

1. Rhowch fanylion unrhyw waith neu fusnes rydych yn ei wneud.
Enw Cyflogwr neu gorff Disgrifiad o’ch Gwaith
Dim -
2. Nodwch enw’r person sydd yn eich cyflogi neu wedi eich penodi, enw unrhyw gwmni rydych yn bartner ynddo a/neu enw unrhyw gwmni rydych yn Gyfarwyddwr cyflogedig arno.
Enw’r Person neu Gorff sy’n Talu
Dim
3. Nodwch enw unrhyw berson (ac eithrio Cyngor Sir, Cyngor Bwrdeistref, Cyngor Cymuned, Awdurdod Tân neu Awdurdod Parc Cenedlaethol) sydd wedi eich talu naill ai yn gysylltiedig â’ch ethol neu unrhyw gostau eraill oherwydd eich dyletswyddau fel Aelod.
Enw’r Person sy’n Talu
Dim
4. Nodwch enw unrhyw gorff corfforaethol y mae ganddo le busnes neu dir yn ardal y Cyngor y mae gennych fuddiant ariannol ynddo mewn ffurf cyfrannau gwerthadwy â gwerth enwol dros £25,000 neu ganfed o holl gyfalaf cyfrannau dosbarthedig y corff hwnnw.
Enw’r Corff Corfforaethol
Dim
5. Disgrifiwch unrhyw gytundeb am nwyddau, gwasanaethau neu waith a wnaed rhwng y Cyngor a chithau neu gwmni yr ydych yn bartner ynddo, cwmni yr ydych yn gyfarwyddwr cyflogedig arno neu gorff fel y disgrifir ym mharagraff (4) uchod.
Disgrifiad o’r cytundeb
Dim
6. Disgrifiwch (yn ddigonol i adnabod y lleoliad) unrhyw dir y mae gennych fuddiant ariannol ynddo* ac sydd yn ardal y Cyngor. (*Hynny yw, rydych yn berchennog, landlord neu denant tir neu eiddo (gan gynnwys eich cartref) ac eithrio mewn ymddiriedolaeth). SYLWCH, NID yw'n ofynnol i chi ddatgelu eich cyfeiriad cartref yn llawn. Mae enw'r ffordd, neu ran o'r ffordd neu'r cod post yn ddigonol.
Cyfeiriad/Disgrifiad o’r Eiddo Natur eich Buddiant yn yr Eiddo
37 Ty Dderwen, Llanishen Court, Llanishen, Cardiff, CF14 5PD Perchennog
7. Disgrifiwch (yn ddigonol i adnabod y lleoliad) unrhyw dir y mae’r Cyngor yn landlord arno ac mae’r tenant yn gwmni yr ydych yn bartner ynddo, cwmni yr ydych yn Gyfarwyddwr arno neu gorff fel y disgrifir ym mharagraff (4) uchod. SYLWCH, NID yw'n ofynnol i chi ddatgelu eich cyfeiriad cartref yn llawn. Mae enw'r ffordd, neu ran o'r ffordd neu'r cod post yn ddigonol.
Cyfeiriad/Disgrifiad o’r Eiddo Natur eich Buddiant yn yr Eiddo
DimDim
8. Disgrifiwch (yn ddigonol i adnabod y lleoliad) unrhyw dir yn ardal y Cyngor y mae gennych drwydded (unigol neu ar y cyd ag eraill) i'w feddiannu am 28 diwrnod neu hirach. SYLWCH, NID yw'n ofynnol i chi ddatgelu eich cyfeiriad cartref yn llawn. Mae enw'r ffordd, neu ran o'r ffordd neu'r cod post yn ddigonol.
Cyfeiriad/Disgrifiad o’r Eiddo
Dim

Adran 2: Buddiannau Eraill: Nodwch a ydych yn aelod o, neu’n dal swydd rheoli cyffredinol neu reolwr mewn unrhyw:

9. Gorff y mae’r Cyngor yn eich penodi neu’n eich enwebu i fod yn rhan ohono fel cynrychiolydd.
Enw’r Corff Swydd
Ysgol Uwchradd Llanisien Llywodraethwr Ysgol Awdurdod Lleol
10. Awdurdod cyhoeddus neu gorff sy’n gweithredu dyletswyddau cyhoeddus.
Enw’r Corff Swydd
DimDim
11. Cwmni, cymdeithas gofrestredig, elusen neu gorff sy'n gweithredu at ddibenion elusennol.
Enw’r Corff Swydd
Eglwys St. Denys, Llys-faen Aelod o Gyngor Plwyf Eglwysig
12. Corff y mae ei brif ddibenion yn cynnwys dylanwadu ar farn neu bolisi cyhoeddus.
Enw’r Corff Swydd
Plaid Geidwadol aelod
13. Undeb Llafur neu gymdeithas broffesiynol
Enw’r Corff Swydd
Cymdeithas Cynghorwyr Ceidwadol Cymru aelod
14. Clwb preifat, cymdeithas neu gymdeithas sy’n gweithredu yn ardal yr Awdurdod.
Enw’r Corff Swydd
DimDim