Cofrestr datgan cysylltiadau

Cynghorydd Dilwar Ali

Adran 1: Buddiannau Ariannol: Rwyf i, Cynghorydd Dilwar Ali , Aelod o Gyngor Dinas a Sir Caerdydd yn datgan y buddiannau ariannol canlynol:

1. Rhowch fanylion unrhyw waith neu fusnes rydych yn ei wneud.
Enw Cyflogwr neu gorff Disgrifiad o’ch Gwaith
Self - Employed Gweithio o Gartref / Darparwr Gwasanaeth
2. Nodwch enw’r person sydd yn eich cyflogi neu wedi eich penodi, enw unrhyw gwmni rydych yn bartner ynddo a/neu enw unrhyw gwmni rydych yn Gyfarwyddwr cyflogedig arno.
Enw’r Person neu Gorff sy’n Talu
Dim
3. Nodwch enw unrhyw berson (ac eithrio Cyngor Sir, Cyngor Bwrdeistref, Cyngor Cymuned, Awdurdod Tân neu Awdurdod Parc Cenedlaethol) sydd wedi eich talu naill ai yn gysylltiedig â’ch ethol neu unrhyw gostau eraill oherwydd eich dyletswyddau fel Aelod.
Enw’r Person sy’n Talu
Plaid Lafur Etholaeth Gogledd Caerdydd
4. Nodwch enw unrhyw gorff corfforaethol y mae ganddo le busnes neu dir yn ardal y Cyngor y mae gennych fuddiant ariannol ynddo mewn ffurf cyfrannau gwerthadwy â gwerth enwol dros £25,000 neu ganfed o holl gyfalaf cyfrannau dosbarthedig y corff hwnnw.
Enw’r Corff Corfforaethol
Dim
5. Disgrifiwch unrhyw gytundeb am nwyddau, gwasanaethau neu waith a wnaed rhwng y Cyngor a chithau neu gwmni yr ydych yn bartner ynddo, cwmni yr ydych yn gyfarwyddwr cyflogedig arno neu gorff fel y disgrifir ym mharagraff (d) uchod.
Disgrifiad o’r cytundeb
Dim
6. Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (a fydd yn ddigon i adnabod y lleoliad) o unrhyw dir y mae gennych fuddiant ariannol ynddo* ac sydd yn ardal y Cyngor. (*Hynny yw, rydych yn berchennog, landlord neu denant tir neu eiddo (gan gynnwys eich cartref) ac eithrio mewn ymddiriedolaeth).
Cyfeiriad/Disgrifiad o’r Eiddo Natur eich Buddiant yn yr Eiddo
64 College Road, Gogledd Llandaf, Caerdydd CF14 2JZ Deiliad
7. Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (a fydd yn ddigon i adnabod y lleoliad) o unrhyw dir y mae’r Cyngor yn landlord arno ac mae’r tenant yn gwmni yr ydych yn bartner ynddo, cwmni yr ydych yn Gyfarwyddwr arno neu gorff fel y disgrifir ym mharagraff (d) uchod.
Cyfeiriad/Disgrifiad o’r Eiddo Natur eich Buddiant yn yr Eiddo
Dim Dim
8. lleoliad) o unrhyw dir yn ardal y Cyngor y mae gennych drwydded (unigol neu ar y cyd ag eraill) i'w feddiannu am 28 diwrnod neu hirach.
Cyfeiriad/Disgrifiad o’r Eiddo
Plaid Lafur Etholaeth Gogledd Caerdydd, sy'n berchenogion llesiannol prydles y ddau eiddo, cyfraniadau gan y Cynghorydd Dilwar Ali - 17 Plasnewydd, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd a 13 Llangranog Road, Llanisien, Caerdydd

Adran 2: Buddiannau Eraill: Nodwch a ydych yn aelod o, neu’n dal swydd rheoli cyffredinol neu reolwr mewn unrhyw:

9. Gorff y mae’r Cyngor yn eich penodi neu’n eich enwebu i fod yn rhan ohono fel cynrychiolydd.
Enw’r Corff Swydd
Awdurdod Tân ac Achub De Cymru aelod
Ysgol Gynradd Hawthorn Llywodraethwr yr Awdurdod Lleol
Ysgol Gynradd Gabalfa Llywodraethwr yr Awdurdod Lleol
Bwrdd Iechyd Cymunedol Caerdydd a'r Fro aelod
10. Awdurdod cyhoeddus neu gorff sy’n gweithredu dyletswyddau cyhoeddus.
Enw’r Corff Swydd
Dim -
11. Cwmni, cymdeithas gofrestredig, elusen neu gorff sy'n gweithredu at ddibenion elusennol.
Enw’r Corff Swydd
Elusen NAID Cyfarwyddwr Di Elw
Mosg Jalalia aelod
Ymddiriedolaeth RDBKB Cyfarwyddwr Di Elw
Modina Mosque aelod
12. Corff y mae ei brif ddibenion yn cynnwys dylanwadu ar farn neu bolisi cyhoeddus.
Enw’r Corff Swydd
Y Blaid Lafur aelod
Elusen Latifiah Fultail Complex Aelod Oes
Bwrdd Cynghori UpRising Cymru aelod
Plaid Lafur Etholaeth Gogledd Caerdydd aelod
13. Undeb Llafur neu gymdeithas broffesiynol
Enw’r Corff Swydd
GMB aelod
14. Clwb preifat, cymdeithas neu gymdeithas sy’n gweithredu yn ardal yr Awdurdod.
Enw’r Corff Swydd
Ein Grŵp Cymunedol Mychandy aelod
Ymddiriedolaeth Cefnogwyr yr Adar Gleision aelod
Is-adran Gymraeg Anjumane Al-Islam aelod
Cyfeillion Parc Hailey aelod
Rhodri Morgan - Pwyllgor Cerfluniau aelod