Cofrestr datgan cysylltiadau

Cynghorydd Peter Bradbury

Adran 1: Buddiannau Ariannol: Rwyf i, Cynghorydd Peter Bradbury , Aelod o Gyngor Dinas a Sir Caerdydd yn datgan y buddiannau ariannol canlynol:

1. Rhowch fanylion unrhyw waith neu fusnes rydych yn ei wneud.
Enw Cyflogwr neu gorff Disgrifiad o’ch Gwaith
Aelod Seneddol Kevin Brennan Ymchwilydd
2. Nodwch enw’r person sydd yn eich cyflogi neu wedi eich penodi, enw unrhyw gwmni rydych yn bartner ynddo a/neu enw unrhyw gwmni rydych yn Gyfarwyddwr cyflogedig arno.
Enw’r Person neu Gorff sy’n Talu
Aelod Seneddol Kevin Brennan
3. Nodwch enw unrhyw berson (ac eithrio Cyngor Sir, Cyngor Bwrdeistref, Cyngor Cymuned, Awdurdod Tân neu Awdurdod Parc Cenedlaethol) sydd wedi eich talu naill ai yn gysylltiedig â’ch ethol neu unrhyw gostau eraill oherwydd eich dyletswyddau fel Aelod.
Enw’r Person sy’n Talu
Plaid Llafur Gorllewin Caerdydd
Unite
4. Nodwch enw unrhyw gorff corfforaethol y mae ganddo le busnes neu dir yn ardal y Cyngor y mae gennych fuddiant ariannol ynddo mewn ffurf cyfrannau gwerthadwy â gwerth enwol dros £25,000 neu ganfed o holl gyfalaf cyfrannau dosbarthedig y corff hwnnw.
Enw’r Corff Corfforaethol
Dim
5. Disgrifiwch unrhyw gytundeb am nwyddau, gwasanaethau neu waith a wnaed rhwng y Cyngor a chithau neu gwmni yr ydych yn bartner ynddo, cwmni yr ydych yn gyfarwyddwr cyflogedig arno neu gorff fel y disgrifir ym mharagraff (d) uchod.
Disgrifiad o’r cytundeb
Dim
6. Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (a fydd yn ddigon i adnabod y lleoliad) o unrhyw dir y mae gennych fuddiant ariannol ynddo* ac sydd yn ardal y Cyngor. (*Hynny yw, rydych yn berchennog, landlord neu denant tir neu eiddo (gan gynnwys eich cartref) ac eithrio mewn ymddiriedolaeth).
Cyfeiriad/Disgrifiad o’r Eiddo Natur eich Buddiant yn yr Eiddo
10 Yarrow Close, Westfield Park, Caerdydd CF5 4QS Perchennog y Cartref
7. Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (a fydd yn ddigon i adnabod y lleoliad) o unrhyw dir y mae’r Cyngor yn landlord arno ac mae’r tenant yn gwmni yr ydych yn bartner ynddo, cwmni yr ydych yn Gyfarwyddwr arno neu gorff fel y disgrifir ym mharagraff (d) uchod.
Cyfeiriad/Disgrifiad o’r Eiddo Natur eich Buddiant yn yr Eiddo
Dim -
8. lleoliad) o unrhyw dir yn ardal y Cyngor y mae gennych drwydded (unigol neu ar y cyd ag eraill) i'w feddiannu am 28 diwrnod neu hirach.
Cyfeiriad/Disgrifiad o’r Eiddo
Dim

Adran 2: Buddiannau Eraill: Nodwch a ydych yn aelod o, neu’n dal swydd rheoli cyffredinol neu reolwr mewn unrhyw:

9. Gorff y mae’r Cyngor yn eich penodi neu’n eich enwebu i fod yn rhan ohono fel cynrychiolydd.
Enw’r Corff Swydd
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru Cynrychiolydd y Cyngor
Cyngor Celfyddydau Cymru, Ardal De Cymru aelod
Ymddiriedolaeth Datblygu Amgueddfeydd Caerdydd Ymddiriedolwr
Bwrdd Partneriaeth Lefelau Byw aelod
Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm Ymddiriedolwr
Cist Cymunedol Chwaraeon Cymru aelod
Ysgol Gynradd Millbank Llywodraethwr yr Awdurdod Lleol
10. Awdurdod cyhoeddus neu gorff sy’n gweithredu dyletswyddau cyhoeddus.
Enw’r Corff Swydd
Ymddiriedolaeth Chwaraeon Caerau Sefydliad
Ymddiriedolaeth Cefnogwyr yr Adar Gleision aelod
11. Cwmni, cymdeithas gofrestredig, elusen neu gorff sy'n gweithredu at ddibenion elusennol.
Enw’r Corff Swydd
Ymddiriedolaeth Chwaraeon Caerau Sefydlydd
Cyfeillion St Marys aelod
ACE aelod
Ymddiriedolaeth Cefnogwyr yr Adar Gleision aelod
Rhwydwaith Arloesi Cyngor Cydweithredol aelod
12. Corff y mae ei brif ddibenion yn cynnwys dylanwadu ar farn neu bolisi cyhoeddus.
Enw’r Corff Swydd
Y Blaid Lafur aelod
Unite aelod
WLG aelod
13. Undeb Llafur neu gymdeithas broffesiynol
Enw’r Corff Swydd
Unite aelod
14. Clwb preifat, cymdeithas neu gymdeithas sy’n gweithredu yn ardal yr Awdurdod.
Enw’r Corff Swydd
Clwb Pêl-droed Caerau Trelái aelod
Ymddiriedolaeth Chwaraeon Caerau Trelái Ymddiriedolwr