Cofrestr datgan cysylltiadau

Cynghorydd Jayne Cowan

Adran 1: Buddiannau Ariannol: Rwyf i, Cynghorydd Jayne Cowan , Aelod o Gyngor Dinas a Sir Caerdydd yn datgan y buddiannau ariannol canlynol:

1. Rhowch fanylion unrhyw waith neu fusnes rydych yn ei wneud.
Enw Cyflogwr neu gorff Disgrifiad o’ch Gwaith
Cowan & Payne Cyfarwyddwr Cwmni
Dewis PA
Believe-Organ Donor Support Charity Coordinator
Dean Russell MP Communications Officers
2. Nodwch enw’r person sydd yn eich cyflogi neu wedi eich penodi, enw unrhyw gwmni rydych yn bartner ynddo a/neu enw unrhyw gwmni rydych yn Gyfarwyddwr cyflogedig arno.
Enw’r Person neu Gorff sy’n Talu
Cowan & Payne (Ddim yn derbyn cyflog ar hyn o bryd)
Dewis
Believe- Organ Donor Support
Dean Russell MP
3. Nodwch enw unrhyw berson (ac eithrio Cyngor Sir, Cyngor Bwrdeistref, Cyngor Cymuned, Awdurdod Tân neu Awdurdod Parc Cenedlaethol) sydd wedi eich talu naill ai yn gysylltiedig â’ch ethol neu unrhyw gostau eraill oherwydd eich dyletswyddau fel Aelod.
Enw’r Person sy’n Talu
Dim
4. Nodwch enw unrhyw gorff corfforaethol y mae ganddo le busnes neu dir yn ardal y Cyngor y mae gennych fuddiant ariannol ynddo mewn ffurf cyfrannau gwerthadwy â gwerth enwol dros £25,000 neu ganfed o holl gyfalaf cyfrannau dosbarthedig y corff hwnnw.
Enw’r Corff Corfforaethol
Dim
5. Disgrifiwch unrhyw gytundeb am nwyddau, gwasanaethau neu waith a wnaed rhwng y Cyngor a chithau neu gwmni yr ydych yn bartner ynddo, cwmni yr ydych yn gyfarwyddwr cyflogedig arno neu gorff fel y disgrifir ym mharagraff (d) uchod.
Disgrifiad o’r cytundeb
Dim
6. Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (a fydd yn ddigon i adnabod y lleoliad) o unrhyw dir y mae gennych fuddiant ariannol ynddo* ac sydd yn ardal y Cyngor. (*Hynny yw, rydych yn berchennog, landlord neu denant tir neu eiddo (gan gynnwys eich cartref) ac eithrio mewn ymddiriedolaeth).
Cyfeiriad/Disgrifiad o’r Eiddo Natur eich Buddiant yn yr Eiddo
Brynlake, 174 Manor Way, Caerdydd, CF14 1RN Perchennog
7. Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (a fydd yn ddigon i adnabod y lleoliad) o unrhyw dir y mae’r Cyngor yn landlord arno ac mae’r tenant yn gwmni yr ydych yn bartner ynddo, cwmni yr ydych yn Gyfarwyddwr arno neu gorff fel y disgrifir ym mharagraff (d) uchod.
Cyfeiriad/Disgrifiad o’r Eiddo Natur eich Buddiant yn yr Eiddo
Dim -
8. lleoliad) o unrhyw dir yn ardal y Cyngor y mae gennych drwydded (unigol neu ar y cyd ag eraill) i'w feddiannu am 28 diwrnod neu hirach.
Cyfeiriad/Disgrifiad o’r Eiddo
Dim

Adran 2: Buddiannau Eraill: Nodwch a ydych yn aelod o, neu’n dal swydd rheoli cyffredinol neu reolwr mewn unrhyw:

9. Gorff y mae’r Cyngor yn eich penodi neu’n eich enwebu i fod yn rhan ohono fel cynrychiolydd.
Enw’r Corff Swydd
St John Cymru aelod
Ysgol Arbennig Greenhill Llywodraethwr Ysgol Awdurdod Lleol
10. Awdurdod cyhoeddus neu gorff sy’n gweithredu dyletswyddau cyhoeddus.
Enw’r Corff Swydd
Dim -
11. Cwmni, cymdeithas gofrestredig, elusen neu gorff sy'n gweithredu at ddibenion elusennol.
Enw’r Corff Swydd
Dim -
12. Corff y mae ei brif ddibenion yn cynnwys dylanwadu ar farn neu bolisi cyhoeddus.
Enw’r Corff Swydd
Plaid Geidwadol Cymru aelod
13. Undeb Llafur neu gymdeithas broffesiynol
Enw’r Corff Swydd
Cymdeithas Cynghorwyr Ceidwadol Cymru aelod
14. Clwb preifat, cymdeithas neu gymdeithas sy’n gweithredu yn ardal yr Awdurdod.
Enw’r Corff Swydd
Cymdeithas Chrysthanthemum a Dahlia Noddwr
Clwb Ceidwadwyr y Sir aelod
Llysgennad dros Girlguiding Llysgennad
St John Cymru - Is-adran Rhiwbeina a Llanisien Llywydd
RATS Rhiwbeina Noddwr
Cennad Awtistiaeth, Puzzle Llysgennad
Clwb Tennis Lawnt Rhiwbeina Aelod Cyffredin
Gŵyl Bwyd Stryd Rhiwbeina Sefydlydd/Trefnydd
Elusen Sepsis Dydd Rachel Aelod Pwyllgor
Cruse Cynghorydd