Mater - penderfyniadau

Y Theatr Newydd

10/10/2019 - Sicrhau Dyfodol y Theatr Newydd

Ni chaiff Atodiadau 1-6 yr adroddiad eu cyhoeddi oherwydd eu bod yn cynnwys gwybodaeth a eithrir ym mharagraffau 14 a pharagraff atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

CYTUNWYD:

 

(1)     cymeradwyo dewis y tenant a argymhellir

 

(2)     dirprwyo awdurdod i’r Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd mewn ymgynghoriad gydag Aelod y Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden. Y Swyddog Monitro a’r swyddog Adran 151 i roi trefn derfynol ar y Brydles ar sail y Penawdau Telerau a nodir yn Atodiad Cyfrinachol 5.