Eitem Agenda

Cylch Gorchwyl

Craffu, mesur a hyrwyddo gwelliant ym mherfformiad y Cyngor o ran cynnig gwasanaethau a chydymffurfio â pholisïau, nodau ac amcanion y Cyngor ym maes plant a phobl ifanc, gan gynnwys:

 

  • Cynllun Gwella’r Ysgol
  • Anghenion Addysgol Arbennig
  • Trefniant yr Ysgol
  • Gwasanaethau Llywodraethwyr
  • Gwasanaethau Cymorth yr Ysgol
  • Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant
  • Lles Addysg a Chynhwysiant
  • Gwasanaethau’r Ieuenctid a Chyfiawnder
  • Datblygiad yn y Blynyddoedd Cynnar
  • Gwasanaethau Chwarae i Blant

 

Asesu effaith ein partneriaethau gyda, adnoddau a gwasanaethau a gynigir gan sefydliadau allanol, yn cynnwys Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Cyrff Cyhoeddus a Noddir gan y Cynulliad a chyrff lled-adrannol anllywodraethol ar effeithiolrwydd gwasanaethau’r Cyngor.

 

Adrodd mewn cyfarfod Cabinet neu Gyngor perthnasol a rhoi argymhellion ynghylch mesurau a all wella perfformiad y Cyngor a’i wasanaethau yn y maes.