Eitem Agenda

Datganiadau Buddiannau Personol Uwch Swyddogion

Mae Atodiad B o’r adroddiad wedi’i eithrio o’i gyhoeddi gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth wedi’i heithrio o’r disgrifiad sydd ym mharagraff  12 o Ran 4 o Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972.  Gallai’r cyhoedd fod wedi'i wahardd o'r cyfarfod drwy benderfyniad y Pwyllgor yn unol ag Adran 100A(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972 wrth i’r eitem hon gael ei thrafod.

 

Adroddiad y Dirprwy Swyddog Monitro

 

Dogfennau ategol: