Eitem Agenda

Beicffordd 1.2 Penodi Prif Gontractwr

Gwneud gwaith craffu cyn penderfynu ar adroddiad i’r Cabinet.

Nid yw Atodiad 2 i Atodiad A yr adroddiad hwn i gael ei gyhoeddi gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth wedi’i heithrio yn unol â darpariaethau Atodlen 12A Rhan 4 paragraff 16 Deddf Llywodraeth Leol 1972. Yn holl amgylchiadau’r achos, ystyrir bod budd y cyhoedd o gynnal yr eithriad yn bwysicach na budd y cyhoedd o ddatgelu’r wybodaeth.

 

Dogfennau ategol: