Eitem Agenda

Camau Nesaf Canol y Ddinas - Stryd y Castell a dwyrain Canol y Ddinas

(i ddilyn)

 

I’r Aelodau graffu cyn penderfynu ar yr adroddiad i'r Cabinet.

 

Nid yw Atodiad 7 yr adroddiad hwn i gael ei gyhoeddi gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth o’r math a ddisgrifir ym Mharagraff 14 a 21 o Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Dogfennau ategol: