Eitem Agenda

Cylch Gorchwyl Pwyllgorau

Craffu, mesur a mynd ati i hyrwyddo gwelliant ym mherfformiad y Cyngor wrth ddarparu gwasanaethau a chydymffurfio â pholisïau, nodau ac amcanion y Cyngor ym maes cynaliadwyedd amgylcheddol, gan gynnwys:

 

           Polisi Cynllunio Strategol

           Polisi Cynaliadwyedd

           Polisi Iechyd yr Amgylchedd

           Polisi Amddiffyn y Cyhoedd

           Polisi Trwyddedu

           Rheoli Gwastraff

           Projectau Gwastraff Strategol

           Glanhau Strydoedd

           Beicio a Cherdded

           Strydlun

           Partneriaeth Trafnidiaeth Strategol

           Cynghrair Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru

           Polisi a Datblygiad Trafnidiaeth

           Atebion Trafnidiaeth Gall

           Trafnidiaeth Gyhoeddus

           Rheoli Parcio

 

Asesu effaith partneriaethau ar adnoddau a gwasanaethau a ddarperir gan sefydliadau allanol gan gynnwys Llywodraeth Cymru, gwasanaethau llywodraeth leol ar y cyd, Cyrff Cyhoeddus a Noddir gan Lywodraeth Cymru a chyrff lled-adrannol anllywodraethol ar effeithiolrwydd darpariaeth gwasanaethau'r Cyngor.

 

Adrodd yng nghyfarfod Cabinet neu Gyngor priodol ar ei ganfyddiadau a gwneud argymhellion ar fesurau a all o bosibl wella perfformiad y Cyngor a’r ffordd y mae’n cyflenwi gwasanaethau yn y maes hwn.