Eitem Agenda

Hysbysiad o Gynnig

Ystyried yr Hysbysiad Cynnig canlynol sydd wedi'i gyflwyno yn unol â Rheol 4 (b) Gweithdrefn Cyfarfod y Cyngor ar 8 Ionawr 2020.

 

Cynigiwyd: Y Cynghorydd Fenella Bowden

Eiliwyd: Y Cynghorydd Joel Williams

Y Cynghorwyr: McEvoy, Ford, Keith Parry, Gibson a Robson

 

Mae Cyngor Caerdydd yn awdurdod a arweinir gan aelodau ac felly, o bryd i'w gilydd, mae'n briodol i Aelodau'r cyngor godi pryderon dilys mewn lleoliad cyhoeddus, sef cyfarfod cyngor llawn.

 

Mae cynghorwyr Caerdydd yn rhieni corfforaethol i blant sy'n derbyn gofal yng ngofal y Cyngor.  Yn ddiweddar mae nifer o gynghorwyr o wahanol bleidiau gwleidyddol wedi codi pryderon yngl?n â'r adran gwasanaethau plant.  Mae'r pryderon hyn yn cynnwys, ond heb eu cyfyngu i; atebolrwydd, craffu, tryloywder ac atebolrwydd.

 

Rydym yn cydnabod ac yn dymuno cofnodi'r gwaith sylweddol a'r ymrwymiad a wnaed gan y nifer fawr o staff a swyddogion yn y gwasanaethau plant a'r cyfan y maent yn ei wneud i ddiogelu ac amddiffyn plant yn ein dinas. Diben y cynnig hwn yw cadarnhau a sicrhau bod y prosesau a'r gweithdrefnau sydd gennym ar waith yn briodol, yn gyfreithlon, yn gadarn ac yn cael eu hadolygu'n rheolaidd.

Felly, yn y lle cyntaf, cynigir cynnal adolygiad annibynnol o’r gwasanaethau plant, ac mae'n ystyried y canlynol:

 

1.     Adolygu cylch gorchwyl presennol a gweithrediad pwyllgor cynghori corfforaethol y cyngor a gwneud argymhellion ar sut y gellir cryfhau rôl y pwyllgor.

 

2.     Ystyried y trefniadau presennol ar gyfer sut a ble y mae cynghorwyr yn adrodd am bryderon ynghylch plant sy'n derbyn gofal ac a yw'r trefniadau hyn yn ddigon cadarn ac addas ac, os nad ydynt, sut y gellir eu gwella.

 

3.     Ystyried y trefniadau presennol o ran sut y caiff cynghorwyr eu diweddaru ynghylch pryderon ac ymholiadau ynghylch plant sy'n derbyn gofal a gwasanaethau plant y maent wedi'u codi a gwneud argymhellion ynghylch sut y gellir gwella'r trefniadau hyn i sicrhau y gall cynghorwyr gyflawni eu dyletswyddau rhiant corfforaethol.

 

4.     Adolygu'r hyfforddiant sydd eisoes yn ei le ar gyfer cynghorwyr a gwneud argymhellion ar sut y gellir gwella'r trefniadau presennol.

 

5.     Adolygu'r polisïau a'r gweithdrefnau sydd yn eu lle ar hyn o bryd a gwneud argymhellion os ystyrir y dylai'r polisïau a/neu'r gweithdrefnau hyn gael eu diwygio a'u hadolygu.

 

6.     Cwrdd â'r cynghorwyr i ystyried unrhyw bryderon neu argymhellion sydd ganddynt ynghylch y polisïau a'r gweithdrefnau presennol yn y gwasanaethau plant, ac ystyried eu pryderon a/neu eu hargymhellion.

 

7.     Ystyried y trefniadau craffu presennol ar gyfer gwasanaethau plant a gwneud unrhyw argymhellion os ystyrir y dylai'r rhain wella.

 

Dylai'r unigolyn/unigolion sy'n cynnal yr adolygiad annibynnol o wasanaethau plant adrodd i'r Prif Weithredwr yn rhinwedd ei swydd fel Pennaeth y gwasanaeth cyflogedig.  Dylid anfon copi heb ei olygu o'r adolygiad at bob cynghorydd a bydd y Prif Weithredwr yn adrodd i'r cyngor llawn gyda'r wybodaeth ddiweddaraf am weithredu argymhellion yr adolygiad annibynnol.

 

 

Dogfennau ategol: