Eitem Agenda

Gwahardd y Cyhoedd

Nid yw'r wybodaeth sydd wedi'i chynnwys yn Atodiadau 2-3 a 5-7 yr adroddiad a ganlyn i'w chyhoeddi gan eu bod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig o'r disgrifiad a geir ym mharagraffau 14 o ran 4 a pharagraff 21 o ran 5 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 .