Eitem Agenda

Gwahardd y Cyhoedd

Nid yw'r wybodaeth sydd wedi'i chynnwys yn Atodiadau 1-10 o'r adroddiad a ganlyn i'w chyhoeddi gan eu bod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig o'r disgrifiad a geir ym mharagraffau 14 o ran 4, paragraff 16 o ran 4 Atodlen 12A, a pharagraff 21 o ran 5 o Atodlen 12A o'r Deddf Llywodraeth Leol 1972.