Eitem Agenda

Adroddiad ar Berfformiad Chwarter Dau'r Gwasanaethau Plant

Galluogi’r Aelodau i adolygu ac asesu perfformiad Gwasanaethau Plant o ran cefnogi Plant a Phobl Ifanc sy’n derbyn gofal.

 

Cofnodion:

Mae'r adroddiad yn rhoi gwybodaeth i'r Pwyllgor am berfformiad yn ystod ail chwarter 2019/20 ac yn galluogi asesiad o'r cynnydd sy'n cael ei wneud o ran gwella canlyniadau i blant mewn angen a phlant sy'n derbyn gofal.

 

Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Graham Hinchey (Aelod Cabinet dros Blant a Theuluoedd), Deborah Driffield (Cyfarwyddwr Cynorthwyol Dros Dro, Gwasanaethau Plant) i’r cyfarfod.

 

Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau.

 

  •  

Bu'r Aelodau'n trafod recriwtio gofalwyr maeth a hefyd recriwtio a chadw gweithwyr cymdeithasol.   Cafodd yr Aelodau wybod bod 28 o geisiadau gofalwyr maeth yn cael eu prosesu ar hyn o bryd.   Nodwyd ei fod yn anodd iawn lleihau'r cyfnod asesu i gyfnod dan 6 mis.

 

Dywedwyd wrth yr Aelodau nad yw canran y swyddi gwag o ran gwaith cymdeithasol yn gwella ar hyn o bryd.   Mae'r ymgyrch recriwtio yn dal i fynd rhagddi.

 

 

CYTUNWYD – bod yr Aelodau yn nodi'r adroddiad.

 

 

Dogfennau ategol: