Eitem Agenda

Cynnig 2

Cynigiwyd gan:                       Y Cynghorydd John Lancaster

 

Eiliwyd gan:     Councillor Shaun Jenkins

 

Yn unol â Rhifyn 10 Polisi Cynllunio Cymru (Rhagfyr 2018), y gwahaniaeth hanfodol rhwng lletem glas a Llain Las yw, “…y dylai tir mewn Llain Las gael ei ddiogelu am gyfnod hwy na chyfnod y cynllun datblygu presennol perthnasol, tra dylid adolygu polisïau lletemau glas fel rhan o’r broses o adolygu’r cynllun datblygu.”

 

Mae’r Cyngor hwn yn nodi:

 

·       Y bydd y Cynllun Datblygu Lleol cyfredol yn dod i ben yn 2026.

 

·       Y caiff y broses o ddiogelu’r lletem glas yng ngogledd Caerdydd, sy’n ymestyn o Greigiau i Laneirwg ei hadolygu yn rhan o’r CDLl nesaf.

 

·       Bod yr Ymgynghoriad ar y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol  Drafft yn nodi:

Mae Llywodraeth Cymru o blaid defnyddio lleiniau gwyrdd yn rhanbarth y De-ddwyrain i reoli a chynllunio twf trefol. Mae Polisi Cynllunio Cymru yn nodi’r cyd-destun polisi ar eu cyfer. Mae’n rhaid i’r Cynllun Datblygu Strategol nodi llain las sy’n cynnwys yr ardal i’r gogledd o’r M4 o Groesfannau Hafren i Ogledd Caerdydd.”

 

Felly rydym yn galw ar y Cyngor hwn i weithio gydag Awdurdodau Lleol cyfagos i ailddatgan a gwella diogelu trwy ddynodi’r lletem glas cyfredol yn Llain Las er mwyn diogelu asedau gwyrdd y Ddinas yn fwy hirdymor.

 

 

Dogfennau ategol: