Eitem Agenda

Bws Caerdydd, Penodi Rheolwr Gyfarwyddwr

Adroddiad y Cyfarwyddwr Corfforaethol, Adnoddau.

 

Mae Atodiad 1 o’r adroddiad wedi’i eithrio o’i gyhoeddi gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth wedi’i heithrio o’r disgrifiad sydd ym mharagraff  14 o Ran 4 a pharagraff 21 o Ran 5 o Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972.

Dogfennau ategol: