Eitem Agenda

Eithrio'r Cyhoedd

Nid yw'r wybodaeth a gynhwysir yn yr eitemau a ganlyn i'w chyhoeddi yn rhinwedd paragraffau 12 a 13 o Ran 4 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.